Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
29.10.2019 08:59

program umożliwiający przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

49

Informujemy, iż rozpoczynamy realizację Gminnego[nbsp] programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019-2022

w dniu 24 października weszła w życie Uchwała Nr X/130/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 w sprawoie przyjęcia "Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej na lata 2019-2022"

Celem programu jest poprawa warunków życia poprzez wsparcie mieszkańców gminy o najniższych dochodach, którzy nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów przyłączenia budynków mieszkalnych do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Michałowice faktycznie zamieszkujących na nieruchomości do której ma być wykonane przyłącze, spełniających następujące warunki:

1) dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie przekracza 350% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,

2)posiadają Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice,

3)posiadają tytuł prawny do tej nieruchomości, w tym zgodę współwłaścicieli jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem,

4)posiadają wydane warunki przyłączenia do sieci wydane przez eksploratora sieci,
z którym będzie podpisana umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ściek

Pomoc będzie udzielana na:

1)pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej oraz/lub do sieci kanalizacji sanitarnej;

2)pokrycie kosztów związanych wykonaniem przyłącza do obiektu mieszkalnego z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej oraz/lub do sieci kanalizacji sanitarnej.

Pomoc udzielana będzie w formie zasiłku celowego lub celowego zwrotnego w trybie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym zgodnie z miejscem zamieszkania tel. 22350 91 06 lub 22350 91 07

treść Uchwały