Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
20.12.2019 08:57

poszukujemy realizatorów specjalistycznych usług opiekuńczych

19

poszukujemy realizatora do świadczenia usług specjalistycznych[nbsp][nbsp] dla dzieci z rozpoznanym spektrum autyzmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami)to jest w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

poszukujemy realizatora do świadczenia usług specjalistycznych   dla dzieci z rozpoznanym spektrum autyzmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami)to jest w zakresie zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców w ilości 16 godzin miesięcznie.

Niezbędne wymagania :

  1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi;
  2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

1)     Szpitalu psychiatrycznym

2)     Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

3)     Placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)     Ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym;

5)     Zakładzie rehabilitacji;

6)     Innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.    W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

 

 Wymagane dokumenty:

1)            Oferta cenowa

2)            Oświadczenie o spełnianiu wymogów Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami)

 

 

 

Przed podpisaniem umowy będziemy prosić o dostarczenie

1)       Dokument potwierdzający wykształcenie;

2)       Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie;

3)       Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 1 § 3 pkt.2  cyt. wyż. Rozporządzenia;

Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt 1-4, powoduje odrzucenie oferty.

 

Zatrudnienie planowane

Od miesiąca stycznia 2020 r

 Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko terapeuty” do dnia 20 grudnia 2019 r., godz.12.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).