Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
24.06.2020 16:00

Półkolonie letnie dla dzieci 6-11 lat - rekrutacja

26
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i terminami naboru na organizowane przez GOPS półkolonie letnie dla dzieci w wieku 6-11 lat w terminie od 17-28 sierpnia 2020 r.

Półkolonie organizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w terminie od
17 do 28 sierpnia 2020 roku (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 15.00) i skierowane do dzieci w wieku 6-11 lat zamieszkujących na terenie Gminy Michałowice. Zajęcia odbywać się będą w Świetlicy w Granicy przy ul. Czeremchy 1.

Kwalifikacja do wypoczynku będzie odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku dostępne będą u wychowawców Klubu Świetliki, u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice oraz w sekretariacie GOPS od dnia 25.06.2020 r..
 2. Wypełnione i podpisane karty należy dostarczyć do 15.07.2020 r.  do sekretariatu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się na półkolonie do dnia 20.07.2020 r.
 4. Kryteria uwzględniane przy rekrutacji uczestników:
 1. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci z rodzin korzystających z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ciągu roku od złożenia karty na półkolonie.
 2. Następnie w przypadku większej ilości osób pod uwagę będzie brana liczba form wypoczynku, z której korzysta rodzina w bieżącym roku kalendarzowym finansowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, osoby korzystające z najmniejszej liczby tego typu wsparcia, będą kwalifikowały się w pierwszej kolejności.
 3. W dalszej kolejności kwalifikowana będą pozostałe dzieci zgodnie z kolejnością wpływu karty kwalifikacyjnej aż do wyczerpania miejsc. Pozostali chętni zostaną wpisani na listę rezerwową.
 1. W przypadku złożenia karty niepoprawnie wypełnionej Ośrodek wezwie do uzupełnienia jej w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy rodzic nie dopełni formalności poprzez złożenie uzupełnionej karty, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkolonii i zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku
  z listy rezerwowej.
 2. Uczestnictwo w półkoloniach możliwe jest wyłącznie przez cały czas trwania półkolonii,
  tj. w dniach: 17-21 sierpnia oraz 24-28 sierpnia 2020 r.
 3. Maksymalna liczba miejsc na półkoloniach: 24.