Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
15.05.2019 15:44

Półkolonie dla dzieci 6-12 lat - rekrutacja

5

zapraszamy do zapoznania sie z zasadami i terminami naboru na organizowane przez GOPS półkolonie pn. "wehikuł czasu - podróż w przeszłosć i przyszłość"dla dzieci w wieku 6-12 lat[nbsp] w terminie od 19-30 sierpnia 2019

 1. Półkolonie organizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie od 19-30 sierpnia 2019 roku( od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 15.00) zajęcia odbywać się będą w Świetlicy Osiedlowej w Granicy przy ul.Czeremchy, skierowane do dzieci w wieku 6-12 lat zamieszkujących na terenie Gminy Michałowice.
 2. Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 06.05.2019r. do 07.06.2019 r.
 3. Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku dostępne będą: u wychowawców Klubu Świetliki, u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice oraz w pokoju nr.7 GOPS od dnia 06.05.2019r.,
 4. wypełnione i podpisane karty należy dostarczyć w terminie od 27.05.2019r. do 07.06.2019r. do pokoju nr.7 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przekazać wychowawcy klubu „Świetliki”,
 5. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się na półkolonie do dnia 14.06.2019r.,
 6. Kryteria uwzględniane przy rekrutacji uczestników:
  1. W pierwszej kolejności kwalifikowane będą dzieci korzystające z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,
  2. W dalszej kolejności kwalifikowane będą pozostałe dzieci zgodnie z kolejnością wpływu karty kwalifikacyjnej do wyczerpania miejsc( w przypadku wpływu dużej ilości kart jednego dnia rekrutacji będzie brana pod uwagę godzina wpływu karty),
  3. W przypadku złożenia karty niepoprawnie wypełnionej Ośrodek wezwie do uzupełnienia jej w wyznaczonym. W przypadku gdy rodzic nie dopełni formalności poprzez złożenie uzupełnionej karty, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkolonii i zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy rezerwowej.
  4. Uczestnictwo w półkoloniach możliwe jest wyłącznie przez cały czas trwania półkolonii.
 7. Liczba miejsc na półkoloniach: 30.