Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
22.07.2021 15:05

Ogłoszenie – pracownik socjalny –praca na zastępstwo

63
GOPS Gminy Michałowice poszukuje osoby na stanowisko Pracownik socjalny w Zespole Świadczeń Przyznawanych Decyzją w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

 

 Wymagania niezbędne:

 Osoba z uprawnieniami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
 3. dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia , nauki o rodzinie.

Główny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

w ramach  zespołu ds. świadczeń  przyznawanych decyzją:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach o  świadczenia z pomocy społecznej w trybie decyzyjnym;
 2. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczeń  zdrowotnych,
 3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych niezbędnych do  przyznania świadczeń w drodze decyzji administracyjnej z osobami korzystającymi z pomocy finansowej;
 4. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych;
 5. planowanie pomocy finansowej oraz usług w tym z wykorzystaniem kontraktu socjalnego;
 6. prowadzenie i zbieranie dokumentacji potwierdzającej zasadność planowanego wsparcia;
 7. realizowanie programów osłonowych w części świadczeń przyznawanych decyzją;
 8. świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin;
 9. udział w pracach grup roboczych w ramach procedury NK;
 10. współpraca i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi oraz instytucjami i organizacjami w celu wspierania osób, rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu oraz dążeniu do zmiany;
 11. sporządzanie opinii na wniosek organów uprawnionych dotyczących osób korzystających wyłącznie ze świadczeń finansowych; 
 12. podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym w sytuacji zagrożenie zdrowia lub życia;
 13. prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych zadań;

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Sekcji Pomocy Społecznej z  P. Pawłem Sieńkowskim  e-mail: p.sienkowski|gops.michalowice.pl| |p.sienkowski|gops.michalowice.pl, telefon: +48 573 067 082 lub z Jolantą Nowak  St. Inspektorem  ds. kadr i organizacji  e-mail: j.nowak|gops.michalowice.pl| |j.nowak|gops.michalowice.pl  telefon (022) 350 91 28