Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
18.10.2023 08:45

Ogłoszenie o konkursie Wolontariusz Roku 2023

16
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs „WOLONTARIUSZ ROKU 2023.”
Celem konkursu jest uhonorowanie tytułem „Wolontariusz Roku” osób fizycznych -zwanych dalej wolontariuszem, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują pracę na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz propagowanie idei wolontariatu i postaw prospołecznych.
  1. Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs „WOLONTARIUSZ ROKU 2023.”
  2. Celem konkursu jest uhonorowanie tytułem „Wolontariusz Roku” osób fizycznych -zwanych dalej wolontariuszem, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują pracę na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz propagowanie idei wolontariatu i postaw prospołecznych.
  3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie

od 18 października 2023roku  do 7 listopada 2023 roku

  1. Kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku” można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza dostępnego  na stronie internetowej www.gops.michalowice.pl . W wersji papierowej formularz jest dostępny w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1.
  2. Zgłoszeń mogą dokonywać:
  • podmioty korzystające, o których mowa w art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (tj. zarówno organizacje pozarządowe jak i organy administracji publicznej ich jednostki organizacyjne a także podmioty lecznicze);
  • osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z pomocy wolontariusza.
  1. Wypełniony formularz należy wysłać w formie skanu drogą elektroniczną na adres: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl. Formularz można także dostarczyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.
  2.  Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.gops.michalowice.pl
  3.  Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.gops.michalowice.pl

 

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Załączniki

regulamin konkursu wolontariusz roku Data publikacji: 18.10.2023 08:49, data modyfikacji: 18.10.2023 09:03 formularz zgłoszeniowy Data publikacji: 18.10.2023 08:49, data modyfikacji: 18.10.2023 08:54