Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
17.08.2020 12:50

Oferta pracy - stanowisko INSPEKTOR - Koordynator usług społecznych

22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR (Koordynator usług społecznych)
Termin składania dokumentów 31 sierpnia 2020 r., godz.16.00
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor - koordynator usług społecznych w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Załączniki

nabór na koordynatora usług społecznych Data publikacji: 17.08.2020 12:58, data modyfikacji: 17.08.2020 12:58 kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie Data publikacji: 17.08.2020 12:58, data modyfikacji: 17.08.2020 12:58