Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
14.01.2021 10:30

Nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi opiekuna/opiekunki (etat)

34
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi OPIEKUNA / OPIEKUNKI (etat)

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi
OPIEKUNA / OPIEKUNKI (etat) w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Aktualizacja w dniu 21 stycznia 2021: w celu zwiększenia dostępu dla kandydatów, w ogłoszeniu zamieszczono druki oświadczeń wymaganych w naborze

Załączniki

ogłoszenie o naborze_opiekun_projekt_2 Data publikacji: 14.01.2021 10:34, data modyfikacji: 14.01.2021 10:34 kwestionariusz-osobowy Data publikacji: 14.01.2021 10:34, data modyfikacji: 14.01.2021 10:34 druk oświadczenia Data publikacji: 21.01.2021 10:08, data modyfikacji: 21.01.2021 10:08 druk klauzula Data publikacji: 21.01.2021 10:08, data modyfikacji: 21.01.2021 10:08