Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
15.12.2020 22:35

Nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi opiekuna/opiekunki (3 etaty)

51
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi OPIEKUNA / OPIEKUNKI (3 etaty)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi
OPIEKUNA / OPIEKUNKI (3 etaty) w projekcie „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Załączniki

ogłoszenie o naborze_opiekun_projekt Data publikacji: 15.12.2020 22:48, data modyfikacji: 15.12.2020 22:48 kwestionariusz osobowy Data publikacji: 15.12.2020 22:48, data modyfikacji: 15.12.2020 22:48