Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
31.12.2020 14:50

Lokalny Program Osłonowy "Gmina bez smogu"

20
Od 4 stycznia 2021 roku można złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach Lokalnego Programu Osłonowego "Gmina bez smogu" dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysoko emisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych.

Pomoc będzie przyznawana 2 razy w roku w formie zasiłku celowego przyznawanego decyzją administracyjną na podstawie ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wnioski złożone w styczniu i lipcu będą obejmowały pomoc za okres pełnych 6 miesięcy, wnioski złożone w innych miesiącach będą obejmowały pomoc ustaloną proporcjonalnie do liczby miesięcy, tj. od miesiąca złożenia do ostatniego miesiąca danego półrocza.

O pomoc mogą się ubiegać osoby fizyczne, które faktycznie zamieszkują w budynku lub lokalu mieszkalnym na terenie Gminy Michałowice, w którym nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2018 roku nastąpiła trwała zmiana systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub olejowe w ramach gminnego programu wymiany pieców, w ramach programu „Czyste Powietrze” lub ze środków własnych, o ile ich dochód  dochód netto na osobę  nie przekracza kwoty:

  • 3855,50 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 2640,00 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

Wysokość pomocy będzie zależała m. in.

  • od wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa
  • od rodzaju ogrzewania
  • od powierzchni lokalu

Aby uzyskać pomoc należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice:

  1. Wniosek.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o likwidacji źródła ciepła opartego na paliwie stałym.
  4. Umowa z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania opłat związanych z ogrzewaniem lokalu.
  5. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz. 1876)

Treść uchwały: https://bip.michalowice.pl/files/230149858/uchwala-nr-xxv3112020.pdf

Wniosek do pobrania:

Wniosek (MS Word)

Wniosek Data publikacji: 04.01.2021 09:18, data modyfikacji: 04.01.2021 09:35

Wniosek (PDF)

Wniosek Data publikacji: 04.01.2021 09:18, data modyfikacji: 04.01.2021 09:35