Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
22.07.2022 15:02

GOPS.260.103.2022 na świadczenie drobnych usług naprawczych w ramach programu „Złota rączka”

13
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka”

 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm. ) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na: świadczenie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania Seniora powyżej 60 r.ż., będącego mieszkańcem Gminy Michałowice w ramach realizacji gminnego programu osłonowego „Złota rączka” 

Termin składania ofert: 02 sierpień 2022 r.  godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 02 sierpień 2022 r.. godz. 15:30

Planowany termin zawarcia umowy: 10 sierpień 2022 r.

Załączniki

zapytanie ofertowe na złotą rączkę_GOPS.260.103.2022 Data publikacji: 22.07.2022 15:02, data modyfikacji: 22.07.2022 15:02 zał nr 1 - Formularz ofertowy Data publikacji: 22.07.2022 15:02, data modyfikacji: 22.07.2022 15:02 zał nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu Data publikacji: 22.07.2022 15:02, data modyfikacji: 22.07.2022 15:02 zał nr 3 - wykaz zrealizowanych usług naprawczych Data publikacji: 22.07.2022 15:02, data modyfikacji: 22.07.2022 15:02 zał nr 4 - Oświadczenie o braku wzajemnych powiązań kapitałowych Data publikacji: 22.07.2022 15:02, data modyfikacji: 22.07.2022 15:02