Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
15.03.2022 14:06

GOPS. SKO.260.25.2022

8
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2022 dla personelu i Uczestników „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm. ) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na: zakup i dostawę środków ochrony osobistej na rok 2022 dla personelu i Uczestników projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Termin składania ofert: 28 marzec 2022 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28 marzec 2022 r. godz. 10:30

Termin wykonania zamówienia: do  4 kwietnia 2022 r.

zapytanie ofertowe

zapytanie ofertowe zakup środków ochrony osobistej na 2022 rok Data publikacji: 15.03.2022 14:45, data modyfikacji: 15.03.2022 14:45

załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Data publikacji: 15.03.2022 14:45, data modyfikacji: 15.03.2022 14:45

załącznik nr 2 formularz ofertowy

załącznik nr 2 formularz ofertowy Data publikacji: 15.03.2022 14:45, data modyfikacji: 15.03.2022 14:45