Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
15.12.2020 16:51

GOPS. SAiK.260.246.2020

4
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego na potrzeby wypożyczalni sprzętu w ramach realizacji projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”

 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

zakup i dostawę sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego na potrzeby wypożyczalni działającej w ramach projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Termin wykonania zamówienia: do  28 grudnia 2020 r.

Załączniki

zapytanie ofertowe zakup sprzętu rehabilitacyjnego 260.246.2020 Data publikacji: 15.12.2020 17:07, data modyfikacji: 15.12.2020 17:07 załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 260.246.2020 Data publikacji: 15.12.2020 17:07, data modyfikacji: 15.12.2020 17:07