Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
28.06.2022 14:10

GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI PRACOWNIK SOCJALNY / STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY / SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ DO SEKCJI POMOCY SPOŁECZNEJ

9

Reguły , dnia 28 czerwca 2022

SKO.110. 6 2022

 

GMINY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINY MICHAŁOWICE

ogłasza nabór

 na stanowisko pomocnicze i obsługi pracownik socjalny / starszy pracownik socjalny / specjalista pracy socjalnej do Sekcji Pomocy Społecznej - zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze

1 etatu

 1.  Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.)1 , 1 w przypadku uznania spełnienia przesłanek art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie wyższe, zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej,
 6. na stanowisko specjalista pracy socjalnej: staż pracy min. 3 lata i min. 3 lata doświadczenia zawodowego, na stanowisko starszy pracownik socjalny: staż pracy min. 5 lat i min. 2 lata doświadczenia zawodowego, na stanowisko pracownik socjalny: nie dotyczy.

2.   Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. doświadczenie w pracy ,
 2. znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów z obszaru pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 4. znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, kodeksu postepowania administracyjnego,
 5. pożądane kompetencje: samodzielność, sumienność, umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, komunikatywność,
 6. pożądany min. 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pracownika socjalnego.
 7. prawo jazdy kategorii B

3.   Warunki pracy:

 1. usytuowanie stanowiska pracy: na parterze  w budynku wielopiętrowym ze schodami ,
 2. praca przy komputerze w pomieszczeniach stałej pracy, oświetlonych światłem naturalnym i sztucznym, z wentylacją mechaniczną,
 3. stanowisko wymagające kontaktowania się z innymi stanowiskami.

4.  Zakres obowiązków szczegółowych w ramach  zespołu do spraw pracy socjalnej i usług pomocy społecznej:

 1. świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób, rodzin, grup i społeczności lokalnej w szczególności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawidłowego funkcjonowania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej
 2. prowadzenie pogłębionej diagnozy osób, rodzin i społeczności na rzecz, których prowadzona jest praca socjalna,
 3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania,
 4. prowadzenie i zbieranie dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej,
 5. dokumentowanie  realizowanych czynności, prowadzenie niezbędnych rejestrów i zestawień,
 6. praca w systemie dziedzinowym i systemach wspierających,
 7. monitorowanie środowisk zgłaszanych jako potrzebujących wsparcia,
 8. podejmowanie działań w celu promocji realizowanych zadań,
 9. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w szczególności  ze stanowiskiem ds. pierwszego kontaktu i zespołem ds. decyzji  oraz całościowe widzenie potrzeb i problemów osób i rodzin,
 10. opiniowanie osób i rodzin objętych praca socjalną na wniosek innych instytucji,
 11. prowadzenie stałego monitoringu i ewaluacji realizowanych zadań w celu poprawy ich jakości,
 12. stosowanie różnych narzędzi pracy socjalnej w tym: umów współpracy, indywidualnych planów pomocy, indywidualnych ścieżek wsparcia, kontraktów socjalnych itp.
 13. ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej analiza i ocena zjawisk społecznych oraz rozpoznawanie potencjału lokalnych zasobów,
 14. współtworzenie i realizacja zadań wynikających w szczególności ze strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz  programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz monitorowanie wskaźników wynikających z tych dokumentów,
 15. występowanie do sądu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych,
 16. prowadzenie postępowań z obszaru niewydolności opiekuńczo -wychowawczych i zaniedbań,
 17. podejmowanie i uczestniczenie w czynnościach w ramach procedury odbioru dziecka,
 18. udział w pracach grup roboczych w ramach procedury Niebieska karta,
 19. pozyskiwanie i organizowanie usług rodzin wspierających,
 20. organizowanie i realizacja wsparcia na rzecz dziecka i rodziny w tym inicjowanie i realizowanie projektów i działań wspierających rodzinę oraz prowadzenie grup samopomocowym w tym Klub mam,
 21. inicjowanie i podejmowanie kontaktu z osobami, wobec których została wszczęta procedura NK, jako osób, wobec których stosowana jest przemoc oraz świadków przemocy,
 22. prowadzenie obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 23. podejmowanie kontaktu ze szkołami w celu podpisania porozumień i informowanie na temat osób objętych wsparciem,
 24. organizowanie innych usług wynikających ze sposobów realizacji świadczeń niepieniężnych oraz wynikających z przyjętych programów osłonowych
 25. podejmowanie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w tym: promowanie ekonomii społecznej, organizowanie i prowadzenie prac społecznie użytecznych,,
 26. zbieranie i analiza danych z zakresu zjawiska bezrobocia na terenie gminy,
 27. Analiza środowisk i podejmowanie z nimi współpracy pod kątem możliwości udzielenia wsparcia w ramach programów rządowych realizowanych przez GOPS,
 28. Współpraca z pracownikami socjalnymi z zespołu decyzji administracyjnych w obszarze wprowadzania opiekuna realizującego usługi opiekuńcze,
 29. inne czynności związane z zakresem realizowanym w zespole zlecone przez przełożonego.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny ;
 2. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 3. CV
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie;

Prosimy o przedstawienie oczekiwanego wynagrodzenia za pracę (brutto).

6. Wymiar pracy etat.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

7. Zatrudnienie

Zatrudnienie od miesiąca września 2022 w wymiarze 1 etatu, umowa o pracę na czas określony, z możliwością  zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony.

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice, Reguły, ul Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej do  8 lipca 2022 r., godz.13.30 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

9. Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji
i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy,
w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby
i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty
i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, email:iodo.gops@michalowice.pl

 

 

                                                                                                                                                                         Dyrektor GOPS

        Iwona Radzimirska

 

kwestionariusz osobowy

kwestionariuszosobowydlaosobyubiegajacejsieozatrudnieniewzormrpipsakt.04.05.2019-kopia Data publikacji: 28.06.2022 14:17, data modyfikacji: 28.06.2022 14:17

kwestionariusz osobowy

434kwestionariuszosobowydlaosobyubiegajacejsieozatrudnieniewzormrpipsakt.04.05.2019 Data publikacji: 28.06.2022 14:17, data modyfikacji: 28.06.2022 14:17