Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
30.06.2021 15:40

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY, POZWALAJĄCY NA OBNIŻENIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z KOSZTAMI MIESZKANIOWYMI NA LATA 2021-2024

247
Informujemy, iż od 1 lipca 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach przyjmuje wnioski w ramach Gminnego programu osłonowego, pozwalającego na obniżenie kosztów mieszkaniowych na lata 2021-2024.

 

CEL PROGRAMU : wsparcie mieszkańców, dla których ponoszenie kosztów mieszkaniowych stanowi nadmierne obciążenie ze względu na sytuację życiową lub dochodową.

 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE

Pomoc może być przyznana na częściowe pokrycie opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu wykorzystywanego do celów mieszkaniowych oraz nieruchomości na której się on znajduje w szczególności na: czynsz, energię, gaz, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie, podatki.

 

OD KIEDY

Od 1 lipca 2021r., od tego dnia będą dostępne i przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy w ramach programu.

 

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O POMOC

Program skierowany jest do mieszkańców posiadających Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice, którzy:

 1. są osobami powyżej 60 roku życia (seniorzy), których dochód nie przekracza:

- 300% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w przypadku gospodarstw domowych osób, o których mowa w § 2 pkt.1, czyli 2103zł na osobę samotnie gospodarującą i 1584zł na osobę w rodzinie.

 1. są osobami z niepełnosprawnością, które posiadają ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub są osobami poniżej 16 roku życia legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności, których dochód nie przekracza:

- 500% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w przypadku gospodarstw domowych osób, o których mowa w § 2 pkt.2-4, czyli 3505zł na osobę samotnie gospodarującą i 2640zł na osobę w rodzinie.

 

WYSOKOŚĆ POMOCY

w roku 2021

 1. 80 zł w roku kalendarzowym na każdą osobę będącą seniorem spełniającym kryteria programu,
 2. 130 zł w roku kalendarzowym na każdą osobę z niepełnosprawnością spełniającą kryteria programu.

W latach 2022-2024

 1. 160 zł w roku kalendarzowym na każdą osobę będącą seniorem spełniającym kryteria programu,
 2. 260 zł w roku kalendarzowym na każdą osobę z niepełnosprawnością spełniającą kryteria programu.

 

FORMA POMOCY

zasiek celowy, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej przyznany na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

 

SPOSÓB REALIZACJI

Przelew na rachunek bankowy podmiotu wskazanego we wniosku, na rzecz którego wnioskodawca ma obowiązek wnieść opłatę z tytułu ponoszonych kosztów mieszkaniowych wskazanych we wniosku.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZYZNANIA

raz w roku, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym miesiącu,. Wniosek będzie dostępny na stronie GOPS lub w siedzibie od 1 lipca 2021.

 

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

 1. dokumenty potwierdzające sytuację dochodową z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 2. dokument potwierdzający całkowitą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji, a w przypadku dzieci do 16 roku życia potwierdzający niepełnosprawność.

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Uchwała Nr XXXI/353/2021Rady Gminy Michałowice dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego, pozwalającego na obniżenie zobowiązań związanych z kosztami mieszkaniowymi na lata 2021 -2024”
 2. Ustawa o pomocy społecznej,
 3. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Treść uchwały: https://www.michalowice.pl/_ftp/GOPS/program_osłonowy.pdf

Wniosek do pobrania: 

Załączniki

wniosek_pomoc_mieszk Data publikacji: 30.06.2021 15:56, data modyfikacji: 30.06.2021 16:03 wniosek_pomoc_mieszk — kopia Data publikacji: 30.06.2021 16:03, data modyfikacji: 30.06.2021 16:03