Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
04.01.2021 09:30

Dofinansowanie przyłączenia się do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019 - 2022

46
Program skierowany jest do rodzin i osób samotnie gospodarujących z terenu Gminy Michałowice o najniższych dochodach, którzy nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów przyłączenia budynków mieszkalnych do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOTACJI

 1. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Michałowice faktycznie zamieszkujących na nieruchomości, do której ma być wykonane przyłącze.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ

 1. Warunkami ubiegania się o uzyskanie dotacji jest:
 • dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, który nie przekracza 350% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
 • posiadają Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice,
 • posiadają tytuł prawny do tej nieruchomości, w tym zgodę współwłaścicieli jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem,
 • posiadają wydane warunki przyłączenia do sieci wydane przez eksploratora sieci, z którym będzie podpisana umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

CEL UDZIELENIA DOTACJI

 1. Celem programu jest poprawa warunków życia poprzez wsparcie mieszkańców gminy o najniższych dochodach, którzy nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów przyłączenia budynków mieszkalnych do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice, poprzez pomoc w pokryciu kosztów:
 • związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej oraz/lub do sieci kanalizacji sanitarnej,
 • związanych wykonaniem przyłącza do obiektu mieszkalnego z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej oraz/lub do sieci kanalizacji sanitarnej.

JAKIE DOKUMENTY TRZBA  ZŁOŻYĆ

 1. W celu otrzymania dotacji należy złożyć następujące dokumenty:
 • wniosek o przyznanie świadczenia na dany cel;
 • pozytywnie zweryfikowaną przez Referat Gospodarki Komunalnej ofertę cenową brutto na wykonanie dokumentacji projektowej, w przypadku wniosku o świadczenie na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej,
 • pozytywnie zweryfikowaną przez Referat Gospodarki Komunalnej ofertę cenową brutto na wykonanie przyłącza opracowanego na podstawie dokumentacji projektowej, załączonego kosztorysu ofertowego wykonanego przy pomocy programu NORMA PRO z aktualnymi stawkami cen Wydawnictwa SECOCENBUD,
 • dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w § 2 (czy tutaj jest opinia GOPS o spełnianiu warunków,)
 • umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej wraz z podanym numerem konta bankowego wykonawcy,
 • umowę z wykonawcą przyłącza wraz z podanym numerem konta bankowego wykonawcy
 1. PRACOWNICY DO KONTAKTU W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Michał Dzierzba – pracownik socjalny

Katarzyna Prylińska-Jarmużyńska – pracownik socjalny

z terenu miejscowości:

Komorów, Komorów Wieś, Pęcice, Pęcice Małe, Suchy Las, Sokołów

z terenu miejscowości:

Michałowice, Opacz, Opacz Mała, Reguły

Tel: (0 22) 350 91 09

+48 516 804 838

 

Tel: (0 22) 350 91 07

+48 533 305 022

e-mail: m.dzierzba|michalowice.pl| |m.dzierzba|michalowice.pl

e-mail: k.jarmuzy%C5%84ska|gops.michalowice.pl| |k.jarmuzyńska|gops.michalowice.pl

 

 

Marek Adamiak – specjalista pracy socjalnej

Paulina Jasińska-Figiel – pracownik socjalny

z terenu miejscowości:

Granica

z terenu miejscowości:

Nowa Wieś

Tel: (0 22) 350 91 06

+48 533 012 531

Tel: (0 22) 350 91 20 wew. 138

+48 601 555 611

e-mail: m.adamiak|gops.michalowice.pl| |m.adamiak|gops.michalowice.pl

e-mail: p.jasinska|gops.michalowice.pl| |p.jasinska|gops.michalowice.pl

lub kontakt z sekretariatem GOPS:

Tel: (0 22) 350 91 20

e-mail: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl

 1. CZAS TRWANIA PROGRAMU

Zgodnie z Uchwałą nr X/130/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r., czas trwania programu, a tym samym możliwość uzyskania dotacji został określony na lata 2019 - 2022.

 1. DOKUMENTY DO POBRANIA

Przykładowy wzór wniosku (MS Word)

Wzór wniosku do kanalizacji i wodociągów 2021 Data publikacji: 04.01.2021 13:53, data modyfikacji: 04.01.2021 13:53

Przykładowy wzór wniosku (PDF)

Wzór wniosku do kanalizacji i wodociągów 2021 Data publikacji: 04.01.2021 13:53, data modyfikacji: 04.01.2021 13:53