Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
20.09.2022 14:10

Dodatek węglowy - zmiany

27
Szanowni Państwo, informujemy, że od 20 września 2022 roku, w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym, zaszły zmiany dotyczące rozpatrywania wniosków o ustalenie prawa do dodatku węglowego.

Zgodnie z nowymi przepisami tylko jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkim gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem. W przypadku, gdy więcej niż jedno gospodarstwo domowe złoży wniosek o ustalenie prawa do dodatku, dodatek węglowy zostanie przyznany wyłącznie wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego powinno zostać wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku lub po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy. Oznacza to, że wszelkie korekty deklaracji dotyczące głównych źródeł ogrzewania złożone po dniu 11 sierpnia nie zostaną uwzględnione podczas rozpatrywania wniosków.

 

Jednocześnie informujemy, że wypłata dodatku węglowego nastąpi w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.

Powyższe przepisy dotyczą nie tylko nowo składanych wniosków, ale również wszystkich wniosków wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym, tj. do dnia 20 września 2022 roku.

Informujemy również, że gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Oznacza to, że gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek węglowy nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na inne źródło ciepła, w tym te zasilane skroplonym gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy.