Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
12.05.2020 13:25

Zarządzenie w sprawie kosztu miesięcznego pobytu w Dziennym Domu Senior+

64
Zarządzenie w sprawie kosztu miesięcznego pobytu w Dziennym Domu Senior+

                                                   

 

 

                                                          Zarządzenie Nr 103/2020

                                                               Wójta Gminy Michałowice

                                                               z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior + .

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) w zawiązku  § 2 ust. 4 Uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz.13157) oraz § 1 pkt 3 Uchwały Nr XIV/190/2019 z dnia 4 grudnia 2019 zmieniającej uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018r.w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ (Dz. Urz. Woj. Maz.z 2020r. poz.1083) zarządza się co następuje:

 

                                                                                                                                         §1

Miesięczny koszt pobytu w dziennym Domu Senior+ wynosi

  1. w okresie od stycznia do maja 2020 roku - 1247,36zł.
  2. w okresie od 1 maja 2020 roku – 1282,45zł    

                                                                                                                                         §2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

            §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.