Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
18.05.2021 11:50

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

286

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

 
W 2023 r. planowane jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w trybie dziennym dla opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w tym
 • 4 rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem do 16 r. ż z orzeczeniem niepełnosprawności
 • 6 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 2 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnością o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • 1 opiekun sprawujący opiekę nad 2 osobami – dzieckiem do 16 r. ż z orzeczeniem niepełnosprawności i osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności (18 lat). 

Dla tych opiekunów planowana jest opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania. Zakres usługi będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez Uczestników z uwzględnieniem ich stanu zdrowia i sytuacji życiowej. Dla 10 Uczestników limit godzin został ustalony na maksymalnym poziomie 240 godzin, u 1 uczestniczki limit godzin został przyznany na poziomie 121 godzin.
Łącznie z programu „Opieka wytchnieniowa” w 2023 roku skorzysta 11 opiekunów i 12 osób z niepełnosprawnościami w wymiarze 2 521 godzin.

Część realizacji zadania opieka wytchnieniowa, zostanie zlecona organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice realizuje program "Opieka wytchnieniowa" od 2019 roku.
 
Informacje o programie Opieka wytchnieniowa:
 
Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 
 
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa powyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą. Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie, ale także wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych
Dzięki wsparciu w ramach opieki wytchnieniowej, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę:
 •  stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu
 • potrzeby uczestników Programu sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która  stale przebywa w domu, tj. nie korzysta  z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego np. internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego  
 • pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia wg Skali FIM - pierwszeństwo dla osób z pkt 18-75
Program jest realizowany w dwóch formach:
 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: 
  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu), spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu, 
  • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały),
  • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu, 
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:
 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej )/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej(wynikających z Karty zgłoszenia lub
 2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 
Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:
 1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; oraz
 2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.
Limit, , dotyczy również:
 1. więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;
 2. opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż jedną osobą niepełnosprawną. Usługi opieki wytchnieniowej dla opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną muszą być realizowane w tym samym czasie, z zastrzeżeniem zapewnienia indywidualnego wsparcia.
Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.
 
Gmina umożliwia osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/ opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami z orzeczeniami określonymi w Programie samodzielny wybór:
 • osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków,
 • miejsca świadczenia usługi z zastrzeżeniem iż wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu. Wskazanie to następuje przy zgłoszeniu chęci przystąpienia do programu.
W ramach Programu gmina może otrzymać do 100 % środków Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej, jeżeli:
 • usługi opieki wytchnieniowej realizuje samodzielnie, tj. przez osoby zatrudnione w GOPS bez względu na formę  zatrudnienia
 • zleca realizację usług opieki wytchnieniowej organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • zatrudnia osoby do realizacji usług opieki wytchnieniowej wskazane przez uczestnika Programu w formie ustalonej przez gminę
 • nabywa usługi opieki wytchnieniowej od podmiotów sektora prywatnego, z zastrzeżeniem klauzul społecznych
Podobne tematy: opieka wytchnieniowa