Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2180

Świadczenie 500+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 . Przypominamy, że aby nie utracić ciągłości wypłaty za miesiąc czerwiec należy złożyć wniosek najpóźniej do 30 czerwca 2021. Wnioski które wpłyną w lipcu i kolejnych miesiącach, będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za wcześniejszy okres.

Wnioski przyjmowane są w poniedziałki i wtorki w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na sali głównej Urzędu Gminy Michałowice po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Kontaktować się z nami można pod numerami telefonu: 22 350-91-13 oraz 22 350-91-08.

Wnioski można pobrać na samym dole niniejszej strony lub w przedsionku głównego wejścia do budynku Urzędu Gminy, gdzie również wypełniony wniosek można zostawić w czarnym pudełku z czerwonym napisem "500+".

Jednocześnie, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej, czego można dokonać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rządowego portalu informacyjno-usługowego Empatia oraz ePUAP.

 

1. Kto jest uprawniony do otrzymywania świadczenia wychowawczego 500+?

Od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.


2. Gdzie i kiedy należy składać wnioski?

Osoby niepobierające świadczenia wychowawczego 500+ mogą złożyć wniosek w dowolnym momencie, niemniej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do tutejszej jednostki. Wyjątek od tej reguły stanowią „świeżo upieczeni rodzice”, którzy mają na złożenie wniosku 3 miesiące od dnia urodzenia się dziecka. Jeżeli wniosek zostanie złożony w tym terminie, świadczenie 500+ zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do końca trwania okresu zasiłkowego. Aktualnie trwający okres zasiłkowy kończy się 31 maja 2021 roku. To oznacza, że wszystkie osoby otrzymujące niniejsze świadczenie, aby pobierać "500+" od 1 czerwca 2021 roku muszą ponownie złożyć wnioski.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy można składać:

 • od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS;
 • od 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Urzędzie

Dodatkowo należy nadmienić, że składając wniosek drogą elektroniczną mieszkańcy Gminy Michałowice powinni w polu organu właściwego wybrać miejscowość "Reguły" oraz właściwy okres zasiłkowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.


3. Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowy okres zasiłkowy?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • złożenie wniosku w okresie luty - kwiecień 2021 roku oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 czerwca 2021 roku.
 • złożenie wniosku w maju 2021 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od czerwca 2021 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 roku.
 • złożenie wniosku w czerwcu 2021 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od czerwca 2021 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
 • złożenie wniosku w lipcu 2021 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od lipca 2021 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 września 2021 roku.
 • złożenie wniosku w sierpniu 2021 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia 2021 roku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2021 roku.


4. Do kiedy będzie przyznane prawo do świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy?

Prawo do świadczenia 500+ będzie ustalone do końca maja 2022 roku.

 

5. Co w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej w trakcie otrzymywania świadczenia?

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (np. rozwód, wyjazd rodziny bądź członka rodziny do pracy za granicą, zmiana miejsca zamieszkania rodziny, umieszczenie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie) osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym jednostki wypłacającej "500+".

 

6. Co w przypadku jeżeli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami RP?

W przypadku jeżeli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami RP, wnioskodawca podaje dodatkowe informacje dotyczące: daty wyjazdu z kraju, adresu zamieszkania oraz nazwy i adresu pracodawcy rodzica przebywającego poza granicami RP.

Na podstawie powyższych danych, Wojewoda Mazowiecki ustala czy zachodzi koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych  i podejmuje decyzję, czy prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje, czy też nie.


7. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, przysługuje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.


8. Czy program obejmuje wszystkie dzieci w pieczy zastępczej?

Świadczenie przysługuje na dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, a także dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmuje także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.


9. Co w przypadku sprawowania opieki naprzemiennej?

W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej przez obojga rodziców do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 500+ należy dołączyć odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W takiej sytuacji kwotę świadczenia wychowawczego dla każdego z rodziców ustala się w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego, tj. po 250 zł. miesięcznie.


10. Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej świadczenie?

W sytuacji gdy rodzina otrzymująca świadczenia 500+ zmienia miejsce zamieszkania, powinna o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający jej świadczenie. Wówczas dotychczasowy organ właściwy przekazuje informację o przyznanym świadczeniu 500+ wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, w celu dalszej realizacji wypłaty. Organ właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, realizuje przyznane świadczenie 500+ bez konieczności wydawania kolejnej informacji.


11. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć:

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.


12. Skąd pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze „500+”?

Druki w wersji papierowej można pobrać:

 • w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły – na parterze w sali obsługi interesantów

Druki w formie elektronicznej do pobrania

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO SW

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO SW-1Z


13. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz 2407 ze zm.)


14. Kontakt

Informacji na temat świadczenia wychowawczego i sposobu realizacji w Gminie Michałowice udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych pod numerem telefonu 22 350 91 13.