Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
330

Dobry Start

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” –w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 można złożyć:

- elektronicznie od dnia 1 lipca,

- natomiast papierowo od dnia 1 sierpnia 2020r.

 

Dla kogo wsparcie ?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.


Jak dostać świadczenie "Dobry Start" ?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kto realizuje świadczenie ?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
W Gminie Michałowice świadczenie ''Dobry Start" realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły.

Gdzie złożyć wniosek ?
Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie na dziecko.

W przypadku Gminy Michałowice z wnioskiem należy udać się do budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, - parter sala obsługi interesantów - stanowisko „GOPS Świadczenia Rodzinne”, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.


Kiedy złożyć wniosek ?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca danego roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia danego roku drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Kiedy rodzina otrzyma wyprawkę ?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.


Uproszczona procedura

W przypadku tego świadczenia w celu usprawnienia procesu przyznawania świadczeń nie będzie wydawana decyzja administracyjna, będą one wydawane tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Druki w wersji papierowej:

do pobrania w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły – na parterze w sali obsługi interesantów - stanowisko „GOPS Świadczenia Rodzinne”

Druki w formie elektronicznej do pobrania:

wniosek o świadczenie "Dobry Start"

załącznik

 

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061)