Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
106

Loga: Fundusze Europejeskie, Rzeczypospolita Polska, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

 
 
22 marca 2022 rusza rekrutacja uzupełniająca do projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”
 
 
Dla kogo?
 
Projekt skierowany jest do 43 pełnoletnich mieszkańców Gminy Michałowice zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Spośród osób niesamodzielnych 20 będą stanowiły osoby z niepełnosprawnością (m. in. osoby niewidome, niedowidzące, osoby chorujące psychicznie, osoby o ograniczonej mobilności i in). 
Wsparciem objęte będą osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają pomocy w codziennym życiu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego (czyli osobom mającym trudności z samodzielnym poruszaniem się, samoobsługą, samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego, osobom borykającym się problemem samotności i brakiem kontaktu z innymi ludźmi).
 
Usługami opiekuńczymi będą przede wszystkim osoby w wieku 65+, co jednak nie wyklucza możliwości objęcia wparciem osób z innych grup wiekowych.
 
Jak się zapisać?
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w pierwszej kolejności powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją Uczestnictwa i wysłać go do koordynatora projektu: d.kaczmarczyk|michalowice.pl| |d.kaczmarczyk|gops.michalowice.pl lub wypełnić go na miejscu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Z uwagi na możliwe ograniczenia ze względu na chorobę, wiek czy niepełnosprawności kandydatów personel projektu zapewnia wsparcie np. przy wypełnianiu dokumentów.
 
Po dostarczeniu formularza z kandydatem skontaktuje się pracownik socjalny, aby omówić szczegóły i przeprowadzić ankietę rekrutacyjną, która ocenia możliwości, potrzeby i oczekiwania przyszłego Uczestnika Projektu.
 
Po analizie sytuacji finansowej, rodzinnej, zdrowotnej i społecznej, Zespół Rekrutacyjny podejmie decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do projektu.
 
Kryteria premiujące:
 
  • osoba, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (20p),
  • osoba. która korzysta z POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa) na podstawie oświadczenia (15p),
  • osoba z niepełnosprawnością na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu poświadczający stan zdrowia (10p.),
  • osoba, która mieszka samotnie na podstawie oświadczenia (5p).

 

 

 

pliki do pobrania

 

 

 

Projekt „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminę Michałowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona