Start > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

Tel.: (22) 350-91-20, fax: (22) 350-91-21

email: gops@michalowice.pl

którego reprezentantem jest Kierownik

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać na powyższy adres korespondencyjny lub do wyznaczonego przez Administratora Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas obsługą zadań publicznych, bądź zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa przez inne organy lub podmioty publiczne.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez GOPS?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zadań publicznych Administratora.

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie poniższych przepisów prawa jest obowiązkowe:

1)      ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej;

2)      ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;

3)      ustawy z dnia  28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

4)      ustawy z dnia  4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5)      ustawy z dnia  7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

6)      ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;

7)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych   ze środków publicznych;

8)      ustawy z dnia 9 czerwca  2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

9)      ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

10)   ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

11)   ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

12)   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

13)    ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

14)    ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

15)   ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

16)   ustawy z dnia 4 listopada 2016r.  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ za życiem”.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe również w celu:

  • organizacji oferty pomocowej i konkursów, w których może Pani/Pan wziąć udział;
  • umożliwienia kontaktu w celu poinformowania Pani/Pana o statusie załatwianej sprawy lub możliwości udziału w proponowanych przez GOPS inicjatywach i projektach.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacji zadań publicznych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny GOPS bądź mailowy podany powyżej.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do obsługi Pani/Pana sprawy.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w przepisach obowiązującego prawa.

Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Pana sprawy.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.

  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym usługi:

ü  doręczania korespondencji

ü  świadczenia usług archiwizacyjnych

ü  obsługi hostingowej

ü  płatnicze

ü  związane z dostawą i realizacją przysługujących Pani/Panu świadczeń,  usług i form pomocy

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji projektów i konkursów w których może Pani/Pan wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania oraz okres rozliczenia.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).