Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
06.12.2021 10:10

Numer sprawy: GOPS.SKO.260.191.2021

23
Termin otwarcia ofert upłynął: 14.12.2021 godzina: 11:00

Reguły , dnia 14 grudnia 2021 r.                     

 Numer sprawy: GOPS.SKO.260.191.2021

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upłynął w dniu 14 grudnia  2021  r. o godz. 11.00

                                                      sygnatura  GOPS SKO.260.191.2021

W postępowaniu o udzielenie  zamówieniu publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł .

Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych, papieru do ksero, środków czystości  i tonerów wraz z dowozem na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Otwarcie ofert nastąpiło dnia 14 grudnia o godz.11.15

 

Zamawiający

Nazwa zamawiającego : Gmina Michałowice  Reguły Al. Powstańców Warszawy  1, 05-816 Michałowice, NIP 534-24-80-595 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres zamawiającego ;Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

Nr telefonu, (22 ) 350-91-20, nr faksu (22) 350 91 21

Adres e mail:sekretariat@gops.michalowice.pl  

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

 

LP-

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

CENA OFERTY

Punkty %

1.

PEJPE Górecki, Kaczmarski, Krośnicki, Spółka Jawna  05-820 Piastów ul. Łukasińskiego 24/14

 

32.851,39

100 %

 

 

Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

 

 

 

33.450,00 zł brutto

 

           

Podpis Dyrektora GOPS , z którego inicjatywy będzie realizowane zamówienie:

           

                                                           Z up/Dyrektora GOPS

                                                           Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych

                                                           Agata Witerska

  Osoby  obecne przy otwarciu ofert

 1. Jolanta Nowak       
 2. Agata Engel           

                                                                                   

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł

 

 

 

            Zamawiający – Gmina Michałowice ul. Al. Powstańców Warszawy 1 , Reguły

05-816 Michałowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na dostawy artykułów biurowych, dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice .

 

 1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Gmina Michałowice ul. Al. Powstańców Warszawy 1 , Reguły , 05-816  Michałowice , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Panią Iwonę Radzimirską (zwany „Zamawiającym”).

Adres Zamawiającego:

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (kod pocztowy 05-816 Michałowice)

nr tel. 22 350 91 20 , nr faks 22 350 91 21,

(e-mail): sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl  url: www.gops.michalowice.pl

NIP 534 24 80 595

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych, papieru do ksero, środków czystości  i tonerów wraz z dowozem na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Tonery do kserokopiarek (materiały eksploatacyjne) muszą spełniać następujące wymagania:

 1. mają być nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta i zabezpieczone gwarancją nienaruszenia opakowania,
 2. posiadać na opakowaniach kod materiału eksploatacyjnego oraz nazwę sprzętu, do którego są przeznaczone,
 3. posiadać na produkcie indywidualny kod producenta, umożliwiający jednoznaczną identyfikację producenta,
 4. praca materiałów eksploatacyjnych w urządzeniu kopiującym musi być bezawaryjna i bezproblemowa oraz nie może powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości kopii wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (urządzenia),
 5. nie mogą być regenerowane, tzn. takie, w procesie wytwarzania których zostały wykorzystanie gotowe elementy pochodzące z już użytych materiałów eksploatacyjnych ,takie jak np. obudowy itp.,
 6. nie mogą być poddawane procesowi ponownego napełnienia,
 7. nie mogą powodować uszkodzenia urządzeń, w których będą eksploatowane.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem ilościowo-jakościowy stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 1. Okres realizacji  zamówienia:

od dnia 03.01.2022 r do 30 grudnia 2022 r.  dostawy będą realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym należy przedłożyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Treść oferty powinna zawierać co najmniej informacje określone w formularzu ofertowym. Wzór formularza ofertowego określa Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, techniką trwałą. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.
 3. Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez zamawiającego, sporządzone przez wykonawcę, muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania oferenta.
 4. Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, cenę oferty, okres gwarancji.
 6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby podpisującej ofertę.
 7. Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi wykonawca.
 8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
 9. Wykonawca składający ofertę w formie papierowej powinien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu oznaczonym według poniższego wzoru:

 

 Gmina Michałowice ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Reguły 05-816 Michałowice,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

 

OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

na: dostawy artykułów biurowych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w 2022 roku

                                                                                                                                                                                                            

 

ZNAK SPRAWY: GOPS.SKO.260.191.2021

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  14 grudnia 2021 godz. 11.00

 

 

 1. Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej przesyła skan oferty wraz z  wymaganymi dokumentami zawierającymi podpis oferenta na adres mailowy sekretariat@gops.michalowice.pl

 

 1. Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, Wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 14 grudnia 2022 r. godz. 11.00
 1. w formie pisemnej papierowej -  w siedzibie Zamawiającego w  Sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice . Za termin złożenia oferty w formie pisemnej przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 2. w formie elektronicznej w  postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanej na adres poczty elektronicznej email: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl za datę złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
 1. Na wniosek wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty .
 2. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwróci Wykonawcy.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego .

 

 

 1. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 1. Obliczenie ceny

 

 1. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe za wykonanie których zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek od towarów i usług
 2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów
  i usług, należy do obowiązków wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę, która zawierać będzie cenę z błędnie naliczonym podatkiem VAT dokonanej w oparciu o nieprawidłową stawkę podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza poprawiania podanej przez wykonawcę stawki podatku VAT.
 3. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
 4. Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane
  z realizacją przedmiotu zamówienia.
 5. Przyjęty przez Wykonawcę sposób kalkulacji ceny oferty nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wypełnionego Załącznika nr 2  do oferty w którym wskazuje ceny jednostkowe za oferowane artykuły.
 7. Rozliczenie z Wykonawcą będzie na podstawi faktycznie dostarczonego artykułów.   
 8. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT

 

 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

 

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: cena 100 %.
 2. Ocena ofert dokonana zostanie wg formuły:

Oferta z najniższą ceną

Wc =  ---------------------------------------- x 100 pkt

oferta badana

 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca wymogi postępowania, która uzyska największą liczbę punktów.
 2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia.

 

 1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami

 

 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują zamawiającemu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@gops.michalowice.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 2. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione
  z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią.
  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami :
 • Jolanta Nowak tel. (22) 350 91 28

korespondencję kierować na adres siedziby Zamawiającego,

lub drogą elektroniczną na adres j.nowak|gops.michalowice.pl| |nowak|gops.michalowice.pl

 

 1. Inne Informacje

 

 1. Wykonawca, których oferta nie zostanie wybrana nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 3. O wynikach zapytania ofertowego pisemnie zostaną poinformowani Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. O przyjęciu oferty zostanie poinformowany Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą .
 4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Wzór „Formularza ofertowego” stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 1. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów w niniejszym postępowaniu stosuje przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz.U.2020 poz.1740).

 

 1. Klauzula informacyjna dot. danych osobowych osób fizycznych biorących udział
  w postępowaniu

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu wyłonienie wykonawcy usługi. Podanie danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby  i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, e-mail: iodo.gops|michalowice.pl| |iodo.gops|michalowice.pl

 

 

 

  

 

                                                                                               Z upoważnienia Dyrektora

                                                                                        Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych

                                                                                                    Agata Witerska

Załączniki do zapytania ofertowego:

 

Załączniki

Data publikacji: 06.12.2021 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2021 16:14
Wyświetleń: 23
Opublikował: Paulina Jasińska-Figiel
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Jasińska-Figiel