Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
08.04.2021 14:42

GOPS. SKO.260.22.2021

33
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na usługę przeprowadzenia superwizji dla zespołu merytorycznego realizującego zadania dla Uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”
Termin otwarcia ofert upłynął: 15.04.2021 godzina: 11:30

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice zaprasza do składania ofert na:

realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu superwizji dla zespołu merytorycznego (opiekunowie, asystenci osoby niepełnosprawnej, koordynatora usług społecznych, pracowników socjalnych, animatora społeczności lokalnej) realizującego zadania dla Uczestników projektu  pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Termin składania ofert: 15 kwiecień 2021 godz. 11:00

 

Załączniki

Data publikacji: 08.04.2021 14:44
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2021 14:44
Wyświetleń: 33
Opublikował: Dominika Kaczmarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kaczmarczyk