Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
02.12.2021 11:50

GOPS. SKO 260.190.2021

21
Termin otwarcia ofert upłynął: 10.12.2021 godzina: 13:30

Reguły , dnia 13 grudnia 2021 r.    

 

  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upłynął w dniu 10 grudnia  2021  r. o godz. 13.30

                                                      sygnatura  GOPS SKO.260.190.2021

W postępowaniu o udzielenie  zamówieniu publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł na organizację transportu uczestników z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Michałowice do Dziennego Domu Senior+
w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d.

Otwarcie ofert nastąpiło dnia 10 grudnia o godz.13.45

 

Zamawiający

Nazwa zamawiającego : Gmina Michałowice  Reguły Al. Powstańców Warszawy  1, 05-816 Michałowice, NIP 534-24-80-595 , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres zamawiającego ;Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

Nr telefonu, (22 ) 350-91-20, nr faksu (22) 350 91 21

Adres e mail:sekretariat@gops.michalowice.pl  

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty

 

LP-

Nazwa (firmy), adres i siedziba Wykonawcy

CENA OFERTY

Punkty %

1.

Mat BUS Warzecha Michał Bogucice Drugie ul. Szosa 25 A, 28-400 Pińczów

106.534,44 zł

87,71 %

2.

BOMAL” TRANSPORT Bożena Maleszewska ul. Otrębuska 43 ,05-840 Brwinów

116.802,00 zł

80 %

3.

„TOMAG” Tomasz Rachlewicz ul. Zacisze 20 , 05-802 Pruszków

130.010,40 zł

71,87 %

4.

KOMARTRANS Przewóz Osób Paweł Mońko ul. Zacisze 41  05-800 Pruszków

93.441,60 zł

100 %

 

 

Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia

 

 

 

 120.771 ,00 zł brutto

 

           

Podpis Dyrektora GOPS , z którego inicjatywy będzie realizowane zamówienie:

           

                                                           Z up/Dyrektora GOPS

                                                           Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych

                                                           Agata Witerska

 

 

 

  Osoby  obecne przy otwarciu ofert

 1. Jolanta Nowak        
 2. Dorota Sepczyńska

                                                                                   

                 

 

Reguły, dnia 02 grudnia 2021 r.

 

 Numer sprawy: GOPS. SKO 260.190.2021

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł

na organizację transportu uczestników z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Michałowice do Dziennego Domu Senior
+ w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d.


                Zamawiający – Gmina Michałowice  Reguły Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, NIP 534-24-80-595, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert cenowych na organizację transportu uczestników z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Michałowice do Dziennego Domu Senior + w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d, korzystających z Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; 05-816 Michałowice,

Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Gmina Michałowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice (zwany dalej „zamawiającym”).

Adres zamawiającego:

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (kod pocztowy 05-816 Michałowice)

nr tel. 22 350 91 20 , nr faks 22 350 91 21,

(e-mail): sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl  url: www.gops.michalowice.pl

NIP 534 -24-80-595

Przedmiot zamówienia

 1. KOD CPV: 60100000-9- Usługi w zakresie transportu drogowego

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz w obydwie strony 15 seniorów będących uczestnikami DDS+ od dnia 3 stycznia do 31 marca 2022 roku a od 1 kwietnia do 30 grudnia 2022r 18 seniorów Uczestników  Dziennego Domu Senior + z terenu Gminy Michałowice z miejsca zamieszkania do Placówki Wsparcia Dziennego, jak również odwiezienie uczestników z Placówki do miejsca zamieszkania.
 2. Siedziba Dziennego Domu Senior + (Placówki Wsparcia Dziennego), Komorów ul. Ceglana 2d.
 3. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje przewóz 15 a od 1 kwietnia 2022r 18 Uczestników z  terenu Gminy Michałowice, tj. Nowa Wieś ul. Główna; Pęcice Małe ul. Brzozowa, Sokołowska; Komorów ul. Sanatoryjna, ul. Zachodnia, ul. Różana, ul. Norwida, Słoneczna, Ryszarda; Granica ul. Reja , ul. Długa; Suchy Las ul. Księdza Woźniaka, ul. Leśna; Michałowice ul. Wesoła, Cicha, ul. Św. Kazimierza; Opacz Kolonia. Podane trasy mogą ulec zmianie w sytuacji rezygnacji Uczestnika z udziału w zajęciach DDS+ oraz w sytuacji zgłoszenia się nowych Uczestników wymagających dowozu.
 4. Termin realizacji przewozu: 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (wyłączając dni wolne ustawowo w tygodniu). Przywóz uczestników w godz. max. do 9:00 do Placówki, odebranie Uczestników z Placówki do miejsca zamieszkania max. do 16:00.
 5. Przewóz osób ma być wykonany pojazdami w należytym stanie technicznym, co będzie potwierdzone minimum aktualnymi badaniami technicznymi. Stan pojazdów będzie gwarantował przebywanie podróżujących w czystości i komforcie. Realizator usługi powinien zapewnić środek transportu do przewozu osób łatwo dostępny dla osób o  obniżonej sprawności, w razie potrzeby kierowca powinien udzielić pomocy osobie przy wsiadaniu lub wysiadaniu oraz powinien dysponować bagażnikiem, w którym można przewieźć sprzęt służący do pomocy w poruszaniu się np. kule, balkonik.
 6. Prosimy o podanie ceny kursu za 1 dzień usługi dowozu 15 i 18 Uczestników.

Okres realizacji umowy:  od 3 stycznia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r.

Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca wykona usługi zgodnie z ustalonym i przyjętym harmonogramem realizacji.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę jakości wykonywanych usług.
 3. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa według obowiązujących standardów, dotyczących ruchu drogowego i oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia ww. przepisów łącznie z ich następstwami tj.: karami, mandatami i innymi za np.: niedozwolone parkowanie, postoje itp.

 

O udzielenie zlecenia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie bhp i ppoż
 3. posiadają ubezpieczenie OC i NW pojazdu lub pojazdów, którymi będzie Wykonawca realizował usługę,
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Dokumenty wymagane do złożenia przez Wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie

 1. Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
 2. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

 

Sposób przygotowania oferty:

 1. Treść oferty powinna zawierać co najmniej informacje określone w formularzu ofertowym. Wzór formularza ofertowego określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, techniką trwałą. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.
 3.  Oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez wykonawcę, muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania oferenta.
 4. Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, cenę oferty, okres gwarancji.
 6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby podpisującej ofertę.
 7. Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi wykonawca.
 8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
 9. Wykonawca składający ofertę w formie pisemnej  papierowej-  powinien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu oznaczonym według poniższego wzoru:

 

 Gmina Michałowice- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

05-816 Michałowice,

Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

 

OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

na:  organizację transportu uczestników DDS+

 

ZNAK SPRAWY: GOPS.SK0 260.190.2021

 

 

     Wykonawca powinien złożyć ofertę -  w siedzibie Zamawiającego w  Sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice . Za termin złożenia oferty w formie pisemnej przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 

 1. Wykonawca składający ofertę w formie elektronicznej przesyła  ofertę ,opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym  na email sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl. Za datę złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

 

 1. Opakowanie ofert spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.

Termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 13:30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w sekretariacie lub na adres mailowy  sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl
 2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
 4. Na wniosek wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 r. godz. 13:45 w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Obliczenie ceny:

 1. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178) cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których zamawiający jest zobowiązany oferentowi zapłacić, w tym również podatek od towarów i usług.
 2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do obowiązków wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę, która zawierać będzie cenę z błędnie naliczonym podatkiem VAT dokonanej w oparciu o nieprawidłową stawkę podatku VAT. Zamawiający nie dopuszcza poprawiania podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT.
 3. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN). Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
 4. Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 5. Należy podać cenę za 1 dzień usługi dowozu 15 i 18 Uczestników oraz cenę za całość usługi stanowiąca iloczyn ceny za 1 dzień i liczby 251 dni.
 6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie ceny. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zostanie wybrana oferta, która wykazała niższą cenę.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: cena 100 %.
 2. Ocena ofert dokonana zostanie wg formuły:

 

            Oferta z najniższą ceną

Wc =   -----------------------------------  x 100 pkt

              oferta badana

 

 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca wymogi postępowania, która uzyska największą liczbę punktów.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie.

Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcą:

 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazują zamawiającemu pisemnie lub w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanej na adres poczty elektronicznej email  sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl , za datę złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę wpływu na adres poczty elektronicznej. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 2. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich treścią. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem.
 3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: co do treści zapytania :Jolanta Nowak tel. 22 350 91 28 j.nowak|gops.michalowice.pl| |j.nowak|gops.michalowice.pl , co do przedmiotu umowy Dorota Sepczyńska tel. 22 350 91 17 d.sepczynska@michalowice.pl

Inne Informacje

 1. Wykonawcy, których oferta nie zostanie wybrana nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wzór „Formularza ofertowego” stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji dotyczących wyłącznie ceny oferty z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą w przypadku, gdy cena tej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku, gdy cena oferty przekracza budżet Zamawiającego, postępowanie może zostać unieważnione z tego powodu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego
 6. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za usługi, które rzeczywiście zrealizował.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia.
 8. Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano wykonawcę polegającej na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jak również Wykonawcy oraz jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych osób fizycznych biorących udział
w postępowaniu:

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Dane przetwarzane są w celu wyłonienie wykonawcy usługi. Podanie danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby  i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania Administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, e-mail: iodo.gops|michalowice.pl| |iodo.gops|michalowice.pl

 

 

 

Z up.  Dyrektora

Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych – Agata Witerska

 

 

    

 

 

Załączniki

Data publikacji: 02.12.2021 11:50
Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2021 11:38
Wyświetleń: 21
Opublikował: Paulina Jasińska-Figiel
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Jasińska-Figiel