Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
02.01.2020 16:20

Opłaty za odpady

327
Od stycznia br. w naszej gminie obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów. Od nowego roku został wprowadzony także system ulgi i dopłat - wsparcia mieszkańców w ponoszeniu tych kosztów. W artykule przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje z tym związane, dokumenty konieczne do ubiegania się o dopłatę, a także zasady kompostowania, do którego zachęcamy.

 

Szanowni Mieszkańcy, 

uprzejmie informuję, iż od 1 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XIV/179/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 r. zmienią się opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2020 r.:

 • 33 zł - stawka podstawowa za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na jednego mieszkańca.
 • 66 zł - opłata podwyższona w przypadku stwierdzenia zbierania odpadów w sposób nieselektywny na jednego mieszkańca.

Stawki miesięczne do zapłaty po uwzględnieniu ulgi lub dopłaty - tylko dla osób segregujących odpady:

 • 0 zł (stosujemy zwolnienie 100%) - dla osób, których dochód nie przekracza 701 zł (dla osób samotnych) lub 528 zł (w rodzinie),
 • 16,50 zł (stosujemy zwolnienie 50%) - dla osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • 11,55 zł (stosujemy dopłatę 65%) - dla dzieci ze wszelką niepełnosprawnością oraz osób dorosłych całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności,
 • 16,50 zł (stosujemy dopłatę 50%) - dla osób, których dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1.402 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.056 zł na osobę w rodzinie,
 • 19,80 zł (stosujemy dopłatę 40%) - dla osób, które ukończyły 65 rok życia, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2.103 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.584 zł na osobę w rodzinie.

Ulgi i dopłaty nie łączą się. Osoba, która kwalifikuje się do zniżek według kilku kryteriów, wybiera najkorzystniejszą dla siebie dopłatę lub ulgę.

Ważne dla kompostujących:

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku. Wysokość przyznawanego miesięcznego zwolnienia to 10% od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny na mieszkańca.

 • 29,70 zł (stosujemy zwolnienie 10 %) - dla osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku i rezygnujących z oddawania bioodpadów.

W ramach usługi dodatkowo mieszkańcom będzie przysługiwać odbiór choinek raz w roku, oraz dwukrotnie w ciągu roku - mycie pojemników na odpady. Bioodpady będą odbierane od 1 grudnia do 31 marca raz w miesiącu (wynika to ze zmian w regulacjach prawnych), w pozostałym okresie co dwa tygodnie.

Zmiana opłat za odpady dotyczy wszystkich samorządów. Województwo mazowieckie ma najwyższe stawki za gospodarkę odpadami w całej Polsce, ponieważ bardzo długo trwało uchwalenie Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami (WPGO). A to z kolei opóźniło inwestycje w instalacje przetwarzające odpady. Obecne moce przerobowe w instalacjach w województwie mazowieckim są zbliżone do masy odpadów do przetworzenia. Ilość odpadów w Gminie Michałowice rośnie od kilku lat w tempie ok. 6% na rok. Średnio mieszkaniec naszej gminy w ciągu roku produkuje 381 kg odpadów (z czego ok. 20 % to odpady zielone). To o 80 kg więcej niż średnia krajowa.

Zmiana opłat wynika bezpośrednio ze wzrostu ceny usługi za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w efekcie rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W przetargu wystartowały trzy firmy: PPHU Lekaro, Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie oraz Jarper Sp. z o.o. PPHU Lekaro i MZO Pruszków przedstawiły zbliżone oferty. Przetarg wygrała firma PPHU Lekaro, oferując podstawową cenę 687 566,56 zł za miesiąc. Była to najniższa oferowana cena.

Ponieważ wzrost kosztów związanych z odpadami jest szczególnie trudny dla określonych grup społecznych, Rada Gminy Michałowice uchwaliła program osłonowy według złożonej przeze mnie propozycji. Program osłonowy obejmuje trzy grupy społeczne:

 •  rodziny wielodzietne,
 •  osoby niepełnosprawne,
 •  osoby z niskimi dochodami.

Łączny koszt systemu wsparcia mieszkańców wyniesie około 1,8 mln zł i według szacunków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmie ponad 4.000 mieszkańców.

Dopłata będzie przyznawana na podstawie złożonego wniosku. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej poniżej informacji.

Opłaty za styczeń 2020 r. wnosimy do 10 lutego 2020 r.  

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

 

SYSTEM ULG I DOPŁAT

ss

 

s

 

 

 

Wniosek o dopłatę - do pobrania

Ważne!

 • Wniosek składa osoba, która złożyła deklarację w sprawie opłaty. Może ubiegać się o dopłatę na samą siebie oraz na inne osoby uwzględnione w deklaracji.
 • Ubieganie się  o dopłatę na osobę, która jest niezdolna do pracy - do wniosku konieczne jest dołączenie stosownego dokumentu np. orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Ubieganie się  o dopłatę z uwagi na spełnione kryterium dochodowe  - do wniosku należy dołączyć wypełniony  załącznik - Załącznik do wniosku - do pobrania
 • Załącznik wypełnia pełnoletni przedstawiciel gospodarstwa domowego w imieniu wszystkich członków tego gospodarstwa. 
 • Mogą być sytuacje, w których załącznik będzie wypełniony przez inną osobę niż wnioskodawca  tj.  gdy osoba składająca wniosek o dopłatę nie jest członkiem gospodarstwa domowego, które ubiega się o dopłatę.  Przykład  - w danej nieruchomości zamieszkuje rodzina dwupokoleniowa prowadząca odrębne gospodarstwa domowe. Deklaracja jest składana przez właściciela nieruchomości, który jest członkiem jednego z gospodarstw domowych, natomiast o dopłatę będzie ubiegać się członek drugiego gospodarstwa. W takim przypadku załącznik do wniosku powinien być wypełniony i podpisany przez przedstawiciela tego gospodarstwa domowego, na który będzie przysługiwać dopłata, a nie przez osobę składającą wniosek o dopłatę. 

 

 

ZASADY KOMPOSTOWANIA 

kompost

sss

 

 

Prezentacja dotycząca gospodarki odpadami -  tu znajdują się m.in. zasady segregowania odpadów, statystyki odpadowe, dlaczego warto segregować i jak wygląda proces przetwarzania odpadów. 

 

 

 

 

Wniosek o dopłatę - word

wniosekdoplaty_1.docx Data publikacji: 02.01.2020 17:15, data modyfikacji: 02.01.2020 17:15

Wniosek o dopłatę - pdf

wniosekdoplaty_1.pdf Data publikacji: 02.01.2020 17:15, data modyfikacji: 02.01.2020 17:15

Załącznik do wniosku - word

zalacznikdo-wniosekudoplatysmieci_1.docx Data publikacji: 02.01.2020 17:15, data modyfikacji: 02.01.2020 17:15

Załącznik do wniosku - pdf

zalacznik_wniosek Data publikacji: 02.01.2020 17:15, data modyfikacji: 02.01.2020 17:15

System ulg i dopłat - ulotka

ulgidoplaty_1.pdf Data publikacji: 02.01.2020 17:15, data modyfikacji: 02.01.2020 17:15

Zasady kompostowania - ulotka

zasady_kompost Data publikacji: 02.01.2020 17:15, data modyfikacji: 02.01.2020 17:15

Gospodarka odpadami - prezentacja

Prezentacja_gosp.odpadami Data publikacji: 02.01.2020 17:15, data modyfikacji: 02.01.2020 17:15
Podobne tematy: odpady