Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
31.12.2020 09:05

DOPŁATY DO ŚMIECI - NABÓR WNIOSKÓW

94
o przyznanie dopłaty na częściowe pokrycie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021.

Uprzejmie informujemy, że od 04.01.2021 przyjmowane są wnioski do Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021, na pierwsze półrocze, czyli okres od stycznia do czerwca.

Nabór wniosków na pełne okresy, prowadzony jest w terminach odpowiednio: od stycznia do końca lutego oraz od czerwca do końca lipca. W przypadku wniosków złożonych po ww. terminie, dopłaty udziela się od miesiąca złożenia wniosku do końca danego okresu.

 

Dopłata przyznawana jest na wniosek, złożony wraz z oświadczeniem  i wymaganymi dokumentami, które można pobrać na dole strony lub bezpośrednio w GOPS.

 

 Z obowiązku złożenia wniosku zwolnione są osoby, którym przyznano dopłatę w roku 2020 z tytułu spełniania kryterium, całkowitej niezdolności do pracy osób powyżej 16 roku, w przypadku osób poniżej 16 roku życia legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Wniosek o dopłatę składa mieszkaniec Gminy Michałowice posiadający Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice i niekorzystający ze zwolnienia (z tytułu kryterium socjalnego oraz zwolnienia w wysokości 50% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny), który złożył deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i segreguje odpady.

 

Wszystkie dokumenty składamy do sekretariatu GOPS lub pocztą:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły,

Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice

 

Dopłata będzie przyznana tym mieszkańcom , którzy nie korzystają ze   zwolnienia z tytułu kryterium socjalnego oraz zwolnienia  dla posiadaczy Karty Dużej i spełnią jedno z określonych kryteriów:

 

  • dla dzieci do 16 rok użycia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób dorosłych całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub niezdolnych do samodzielnej egzystencji, (stosujemy dopłatę 65% tj. 21,45zł ) 
  • dla osób, których dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1.402 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.056 zł na osobę w rodzinie, (stosujemy dopłatę 50% tj. 16,50 zł .) 
  • dla osób, które ukończyły 65 rok życia, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2.103 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.584 zł na osobę w rodzinie,  (stosujemy dopłatę 40%tj.13,20 ) 

 

Ulgi i dopłaty nie łączą się. Osoba, która kwalifikuje się do zniżek według kilku kryteriów, wybiera najkorzystniejszą dla siebie dopłatę lub ulgę.

 

Na potwierdzenie spełnienia wskazanego kryterium do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, niezależnie od jego źródła (w tym dochody nieopodatkowane),
  • dokument potwierdzający całkowitą niezdolność do pracy, a w przypadku dzieci do 16 roku życia potwierdzający niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności).

 

Dopłata przysługuje osobie wyłącznie na podstawie spełnienia jednego z wybranych kryteriów.

  • Przyznana dopłata będzie przekazywana bezpośrednio na indywidualny numer konta rozliczeniowego wnioskodawcy prowadzony przez Urząd Gminy Michałowice (UG).
  • Wysokość przysługującej dopłaty stanowi iloczyn przysługującej kwoty dla danego kryterium, liczby uprawnionych osób oraz okresu na jaki jest udzielana dopłata.
  • Wzór wniosku formie papierowej w UG i GOPS jak również będzie możliwy do pobrania ze strony internetowej urzędu oraz GOPS.

 

Pytania dotyczące dopłat można kierować:

adres mailowy: sekretariat|gops.michalowice.pl| |sekretariat|gops.michalowice.pl

tel. (22) 350 91 20

 

https://bip.michalowice.pl/files/230149858/uchwala-nr-xxv3022020.pdf

Załączniki

Wniosek Data publikacji: 31.12.2020 11:10, data modyfikacji: 31.12.2020 11:10 Wniosek Data publikacji: 31.12.2020 11:10, data modyfikacji: 31.12.2020 11:10 Oświadczenie Data publikacji: 31.12.2020 11:10, data modyfikacji: 31.12.2020 11:10 Oświadczenie Data publikacji: 31.12.2020 11:10, data modyfikacji: 31.12.2020 11:10