Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
269

Wnioski na dodatek elektryczny przyjmowane są do 1 lutego 2023 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

1. KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ELEKTRYCZNY?

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków w związku z pierwszym ich uruchomieniem.

Ważne!

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Oznacza to, że gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek węglowy lub dodatek do niektórych źródeł ciepła (dotyczy źródeł ogrzewanych na drewno kawałkowe, pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy, skroplony gaz LPG lub olej opałowy) nie mogą ubiegać się o dofinansowanie na dodatek elektryczny.

 

2. CO TO JEST GOSPODARSTWO DOMOWE?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

3. CO W SYTUACJI, GDY POD JEDNYM ADRESEM ZAMIESZKANIA ZNAJDUJE SIĘ KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH? 

Tylko jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych znajdujących się pod tym samym adresem w jednym lokali. W przypadku, gdy więcej niż jedno gospodarstwo domowe złoży wniosek o przyznanie dodatku, dodatek zostanie przyznany wyłącznie wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy.

W przypadku, gdy oddzielne gospodarstwa domowe pod tym samym adresem zamieszkują w oddzielnych lokalach i do dnia 1 lutego 2023 roku nie będzie możliwości wyodrębnienia nowego adresu dla poszczególnych lokali, to dodatek elektryczny będzie przysługiwał po potwierdzeniu stanu faktycznego wywiadem środowiskowym w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 

 

4. JAKIEJ WYSOKOŚCI DOPŁATY BĘDĄ WYPŁACANE W RAMACH DODATKU ELEKTRYCZNEGO?

Dodatek elektryczny przysługuje jednorazowo w kwocie 1000,00 zł, a w przypadku zużycia energii elektrycznej przekraczającej 5 MWh w tym samym miejscu zamieszkania w roku 2021 przysługuje jednorazowo w kwocie 1500,00 zł. Ubiegając się o podwyższony dodatek do wnioski należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym za potwierdzające zużycie energii przekraczające 5 MWh w roku 2021.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dodatek elektryczny, wypłata dodatku nastąpi do 31 marca 2023 roku.

 

5. DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DODATEK ELEKTRYCZNY?

Wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 roku. Wnioski złożone po 1 lutym 2023 r. nie będą rozpatrywane.

  

6. JAK DOWIEM SIĘ O PRZYZNANIU DODATKU ELEKTRYCZNEGO?

Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście w jednostce.

 

7. GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ELEKTRYCZNEGO?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W przypadku mieszkańców Gminy Michałowice wniosek należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice znajdującego się w budynku Urzędu Gminy (Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice) w godzinach pracy Ośrodka bądź przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej

Ponadto wniosek można złożyć drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Osoby, które złożą wnioski elektronicznie niezaopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub nieuwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego albo podpisem osobistym zostaną wezwane do osobistego stawiennictwa celem podpisania wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku wysyłki dokumentów przez e-PUAP korespondencję należy kierować na elektroniczną skrzynkę podawczą Ośrodka: /GOPSMichalowice/SkrytkaESP

 

8. WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego

Klauzula informacyjna

 

9. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 października 2022 roku (Dz. U. z 2022 r. poz.2127 ze zm.) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej