Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
1018

Wnioski na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przyjmowane są do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

1. KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTORYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA?

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: Kocioł na paliwo stałe, kominek, koza. ogrzewacz powietrza, trzon  kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ważne!

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. Oznacza to, że gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek węglowy nie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na inne źródło ciepła, w tym te zasilane skroplonym gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy.

 

2. CO TO JEST GOSPODARSTWO DOMOWE?

Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

3. CO W SYTUACJI, GDY POD JEDNYM ADRESEM ZAMIESZKANIA ZNAJDUJE SIĘ KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH? 

Tylko jeden dodatek dla gospodarstwa domowego przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych znajdujących się pod tym samym adresem. W przypadku, gdy więcej niż jedno gospodarstwo domowe złoży wniosek o przyznanie dodatku, dodatek zostanie przyznany wyłącznie wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy.

  

4. JAKIEJ WYSOKOŚCI DOPŁATY BĘDĄ WYPŁACANE W RAMACH DODATKU DO INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA?

  • 3000 złotych -  w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.
  • 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza ,trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasiane drewnem kawałkowym.
  • 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.
  • 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

 

5. DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA?

Wnioski o przyznanie dodatku można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane.

  

6. JAK DOWIEM SIĘ O PRZYZNANIU DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA?

Informacja o przyznaniu dodatku będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście w jednostce.

 

7. GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU?

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W przypadku mieszkańców Gminy Michałowice wniosek należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice znajdującego się w budynku Urzędu Gminy (Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice) w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach pracy Ośrodka bądź przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Ponadto wniosek można złożyć drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Osoby, które złożą wnioski elektronicznie niezaopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub nieuwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego albo podpisem osobistym zostaną wezwane do osobistego stawiennictwa celem podpisania wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku wysyłki dokumentów przez e-PUAP korespondencję należy kierować na elektroniczną skrzynkę podawczą Ośrodka: /GOPSMichalowice/SkrytkaESP

 

8. WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o wypłatę dodatku do niektórych źródeł ciepła

Klauzula informacyjna

 

9. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)