Start > Rodzina 3+ > Gminna KDR > Rodzina 3+

Gminny program dla rodzin wielodzietnych

ADRESACI PROGRAMU

Gminny program osłonowy adresowany jest do rodzin wielodzietnych, które:

 1. składają się z rodziców (jednego rodzica) (rodziców zastępczych ) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje

 2. zamieszkują na terenie Gminy Michałowice i minimum jedno z rodziców rozlicza się w Urzędzie skarbowym w Pruszkowie

CELE PROGRAMU

 1. wsparcie rodzin wielodzietnych w procesie edukacyjnym dzieci

 2. wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowe

 3. promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej

WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU

W ramach programu przewidziane jest wsparcie w formie:

 1. Dopłat do imiennego biletu długookresowego dla dzieci dojeżdżających do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wysokości 25% kosztów biletu

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dokumentem potwierdzającym status rodziny wielodzietnej uprawniającej do ubiegania się o wsparcie jest Karta Dużej Rodziny (KDR)

Aby uzyskać KDR należy:

 1. Pobrać wniosek o wydanie KDR lub w sali obsługi Urzędu Gminy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły , , stanowisko świadczenia rodzinne .

 2. Wypełnić wniosek – wniosek może wypełnić rodzic/opiekun prawny lub osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej

 3. Złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami tj. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy, kopie aktów urodzenia, kopie postanowienia sądu lub umowy na pełnienie funkcji rodziny zastępczej, w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia aktualną legitymację szkolna lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki oraz dokument, zaświadczenie, oświadczenie o rozliczaniu się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. Wniosek należy złożyć na sali obsługi urzedu stanowisko świadczenia rodzinne.

Każda rodzina otrzymuje po 2 KDR odbiór następuje osobiście za pokwitowaniem wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.

Ważność KDR określa się od dnia wydania, do dnia 30 września lub do dnia, w którym rodzina traci status rodziny wielodzietnej zgodnie z definicją określoną w programie.

 

Ważność KDR można przedłużyć nie wcześniej, niż 1 miesiąc przed końcem upływu okresu ważności na kolejne 12 miesięcy od dnia upływu ważności poprzedniej karty. Warunkiem przedłużenia ważności KDR jest przedstawienie dokumentów potwierdzających naukę dzieci powyżej 18r. oraz potwierdzenie o rozliczaniu się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie

 

W przypadku utraty lub uszkodzenia KDR, wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie i jest uprawniony do wystąpienia o ponowne wydanie KDR.

 

W przypadku zmiany liczby dzieci uprawnionych w rodzinie, wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania organu wydającego w celu wydania nowej KDR.

 

W przypadku utraty statusu rodziny wielodzietnej w trakcie obowiązywania KDR wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić karty organowi wydającemu.Wzór karty oraz wzór wniosku określa Zarządzenie nr 157/2013r Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2013r.

pliki/pictures/file/aktualnosci/KARTA3P.png

DOPŁATA DO IMIENNEGO BILETU DŁUGOOKRESOWEGO

Dopłata przysługuje dzieciom z rodzin wielodzietnych posiadających KDR, które dojeżdżają do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Dopłata przysługuje do imiennego biletu długookresowego w wysokości 25% kosztów biletu.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych dopłata przysługuje za miesiące od września do czerwca,

W przypadku studentów dopłata przysługuje za miesiące od października do czerwca.

 

Dopłaty realizowane są w okresach kwartalnych, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, a w przypadku IV kwartału do końca grudnia.

 

Warunkiem uzyskania dopłaty jest złożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

 1. Wniosek może złożyć rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni członek rodziny, któremu przysługuje dopłata.

 2. wniosek o dopłatę można pobrać lub w siedzibie GOPS ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły , w sekretariacie GOPS parter pokój nr 7 w godzinach pn. i czw. 11 -15 , wt - ś  8 -12.

 3. Wniosek należy złożyć odpowiednio w następujących terminach:

  1. za I kwartał w terminie do 5 kwietnia,

  2. za II kwartał w terminie do 5 lipca,

  3. za III kwartał w terminie do 5 października

  4. za IV kwartał w terminie do 5 grudnia.

 1. Do wniosku należy dołączyć:

W przypadku biletów imiennych w formie papierowej do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopię biletów zakupionych w danym kwartale,

  2. kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły,

  3. kartę dużej rodziny ( do wglądu ).

W przypadku doładowania Karty Miejskiej do wniosku należy załączyć:

  1. kserokopię Karty Miejskiej,

  2. kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły,

  3. paragony poświadczające doładowanie, na którym widnieje numer doładowanej Karty Miejskiej,

  4. kartę dużej rodziny ( do wglądu ).

W przypadku doładowania elektronicznej legitymacji studenckiej/uczniowskiej do wniosku należy załączyć:

  1. kserokopię legitymacji studenckiej/uczniowskiej lub zaświadczenie ze szkoły,

  2. paragony potwierdzające jej doładowanie,

  3. kartę dużej rodziny ( do wglądu ).

 

Dopłaty dokonywane będą na konto bankowe podane przez wnioskodawcę, przekazem na adres zamieszkania wnioskodawcy lub gotówką w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

 

Zasady udzielania dopłat określa Zarządzenie Nr 158/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2013r

DOKUMENTY

Uchwała Nr XXX/256/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013r w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice "Rodzina 3+" http://bip.michalowice.pl/public/?id=125354

Zarządzenie Nr 157/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru Karty Dużej Rodziny, wzoru wniosku o wydanie KDR oraz szczegółowych zasad wydawania KDR.

http://www.bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/zarzadzenia-wojta/zarzadzenia-wojta-2013/zarzadzenie-nr-1572013,p1515974450

Zarządzenie Nr 158/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2013roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku oraz zasad dopłat do imiennego biletu długookresowego (dwutygodniowy, miesięczny, kwartalny) w ramach programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”

http://www.bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/zarzadzenia-wojta/zarzadzenia-wojta-2013/zarzadzenie-nr-1582013,p1404759573

 

Wróć