Start > Rodzina 3+ > Gminna KDR > Rodzina 3+

Gminny program dla rodzin wielodzietnych

 1. W jakim celu wydawana jest Gminna Karta Dużej Rodziny.
 2. Komu przysługuje Gminna Karta Dużej Rodziny.
 3. Jakie uprawnienia daje Gminna Karta Dużej Rodziny.
 4. Co należy zrobić aby otrzymać Gminną Kartę Dużej Rodziny.
 5. Właściwości Gminnej Karty Dużej Rodziny.
 6. Przedłużenie Gminnej Karty Dużej Rodziny.
 7. Gdzie należy złożyć wniosek i kontakt.
 8. Druki wniosków.
 9. Podstawa prawna.

 

1. W jakim celu wydawana jest gminna karta dużej rodziny
Karta wydawana jest w celu:
• potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień
• zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
• umacniania oraz wspierania rodziny wielodzietnej
• promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku.


2. Komu przysługuje karta dużej rodziny
Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
O przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze oraz w sytuacji gdy tylko jeden z rodziców wychowuje troje lub więcej dzieci.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom posiadającym meldunek w Gminie Michałowice i faktycznie zamieszkającym na terenie gminy lub rodzinom zamieszkującym teren Gminy Michałowice oraz rozliczającym się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.
Karta Duży Rodzin przysługuje rodzinom wielodzietnym bez względu na kryterium dochodowe.3. Jakie uprawnienia daje karta dużej rodziny
Każdy posiadacz Karty , na jej podstawie, posiada możliwość skorzystania ze zniżek wskazanych w PROGRAMIE DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH RODZINY WIELODZIETNE ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY Michałowice, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/265/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice ,,Rodzina 3+”.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie w formie:

DOPŁAT DO IMIENNEGO BILETU DŁUGOOKRESOWEGO

Dopłata przysługuje dzieciom z rodzin wielodzietnych posiadających KDR, które dojeżdżają do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Dopłata przysługuje do imiennego biletu długookresowego w wysokości 25% kosztów biletu.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych dopłata przysługuje za miesiące od września do czerwca,

W przypadku studentów dopłata przysługuje za miesiące od października do czerwca.

Dopłaty realizowane są w okresach kwartalnych, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, a w przypadku IV kwartału do końca grudnia.

Warunkiem uzyskania dopłaty jest złożenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

 1. Wniosek może złożyć rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni członek rodziny, któremu przysługuje dopłata.
 2. wniosek o dopłatę można pobrać lub w siedzibie GOPS ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły , w GOPS Michałowice pokój nr 130 na I piętrze w godzinach pn. 9-17 wt. i pt. 8-16.
 3. Wniosek należy złożyć odpowiednio w następujących terminach:
  1. za I kwartał w terminie do 5 kwietnia,
  2. za II kwartał w terminie do 5 lipca,
  3. za III kwartał w terminie do 5 października
  4. za IV kwartał w terminie do 5 grudnia.
  5. Do wniosku należy dołączyć:

W przypadku biletów imiennych w formie papierowej do wniosku należy dołączyć:

 1. kserokopię biletów zakupionych w danym kwartale,
 2. kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły,
 3. kartę dużej rodziny ( do wglądu ).

W przypadku doładowania Karty Miejskiej do wniosku należy załączyć:

 1. kserokopię Karty Miejskiej,
 2. kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły,
 3. paragony poświadczające doładowanie, na którym widnieje numer doładowanej Karty Miejskiej,
 4. kartę dużej rodziny ( do wglądu ).

W przypadku doładowania elektronicznej legitymacji studenckiej/uczniowskiej do wniosku należy załączyć:

 1. kserokopię legitymacji studenckiej/uczniowskiej lub zaświadczenie ze szkoły,
 2. paragony potwierdzające jej doładowanie,
 3. kartę dużej rodziny ( do wglądu ).

Dopłaty dokonywane będą na konto bankowe podane przez wnioskodawcę, przekazem na adres zamieszkania wnioskodawcy lub gotówką w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Zasady udzielania dopłat określa Zarządzenie Nr 158/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2013r.


Aktualny katalog ulg i zwolnień publikowany jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach w zakładce wykaz podmiotów: http://www.gops.michalowice.pl/gminna-kdr/articles/wykaz-podmiotow-ktore-przystapily-do-programu.html4. Co zrobić, aby otrzymać kartę dużej rodziny
W celu otrzymania GKDR dla uprawnionych członków rodziny przedstawiciel ustawowy składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowice wniosek stanowiący załącznik do Programu. Przy składaniu wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:
• oświadczenia o rozliczaniu się w Urzędem Skarbowym w Pruszkowie.
• zaświadczenie , ważną legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.


Wnioski przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

Druki wniosków KDR są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach, ul Powstańców Warszawy 1 oraz stronie internetowej http://www.gops.michalowice.pl/


5. Właściwości gminnej karty dużej rodziny
Karta Dużych Rodzin jest imienna, ważna wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, posiada termin ważności, unikalny numer KDR.
KDR jest ważna od 1 października każdego roku do 30 września kolejnego roku z możliwością przedłużenia ważności na kolejny rok.

Wzór karty oraz wzór wniosku określa Zarządzenie nr 157/2013r Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2013r.

pliki/pictures/file/aktualnosci/KARTA3P.png 


6. Przedłużenie karty dużej rodziny
Warunkiem przedłużenia ważności KDR jest przedstawienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach dokumentów potwierdzających uprawnienia, czyli ponowne złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Ważność karty można przedłużyć nie wcześniej niż 1 miesiąc przed końcem okresu ważności Karty, czyli najwcześniej we wrześniu.


W celu przedłużenia Kart Dużej Rodziny dla uprawnionych członków rodziny przedstawiciel ustawowy (osoba wnioskująca o wydanie KDR) składa w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach wniosek o przedłużenie KDR. Przy składaniu wniosku powinny być załączone następujące dokumenty:
- oświadczenia o rozliczaniu się w Urzędem Skarbowym w Pruszkowie.
- ważną legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.

 

7. Gdzie należy złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie GKDR należy złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o KDR. W przypadku Gminy Michałowice z wnioskiem należy udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. wniosek można złożyć na  parterze w sala obsługi interesantów - stanowisko „GOPS Świadczenia Rodzinne” lub w pokoju nr  130 I pietro  Pana Anna Subocz tel. 22 350 91 08

 

8. druki wniosków

Druki w wersji papierowej:

do pobrania w budynku Urzędu Gminy Michałowice przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły – na parterze w sali obsługi interesantów

Druki w formie elektronicznej do pobrania:

Pobrać wniosek o wydanie KDR

wniosek o dopłatę można pobrać

9.Podstawa prawna

Uchwała Nr XXX/256/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013r w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice "Rodzina 3+" http://bip.michalowice.pl/public/?id=125354

Zarządzenie Nr 157/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru Karty Dużej Rodziny, wzoru wniosku o wydanie KDR oraz szczegółowych zasad wydawania KDR.

http://www.bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/zarzadzenia-wojta/zarzadzenia-wojta-2013/zarzadzenie-nr-1572013,p1515974450

Zarządzenie Nr 158/2013 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 sierpnia 2013roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku oraz zasad dopłat do imiennego biletu długookresowego (dwutygodniowy, miesięczny, kwartalny) w ramach programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”

http://www.bip.michalowice.pl/prawo-miejscowe/zarzadzenia-wojta/zarzadzenia-wojta-2013/zarzadzenie-nr-1582013,p1404759573

 

Wróć