Informacja o wynikach naboru KO.210.1.2011

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko aspirant pracy socjalnej została wybrana Pani Marta Nowak zamieszkała w Pruszkowie. Wybrana kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu  oraz uzyskała pozytywną ocenę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej...

Informacja o terminach składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012

Osoby ubiegające się o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 trwający od 01 października 2011 do 30 września 2012 mogą składać wnioski od dnia 01 sierpnia. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie od dnia 01 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.
 
 

Więcej...

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka

W dniu 17 czerwca wyruszyliśmy na jakże ciekawą, wycieczkę z okazji Dnia Dziecka do „Rancza w dolinie”. Wyjeżdżaliśmy rano w pełni słońca. Wprawdzie deszcz straszył nas kilkakrotnie, ale na szczęście ulewy nie było. Zwiedzanie westernowego miasteczka rozpoczęliśmy malowaniem barw indiańskich na twarzy. Kiedy już zostaliśmy oznakowani rozpoczęliśmy zwiedzanie, była przejażdżka kucykiem, rzut podkową do beczki (wielu śmiałków brało udział, wielu do beczki trafiło!).


 
 
Po skokach na trampolinie, aż pod samo niebo, jechaliśmy bryczką. Bryczka zawiozła nas do kopalni złota. Radochy było co nie miara, dzieciaki szukały złota na pierścionki i kolczyki dla swoich mam.
 

 
Następnie zapakowaliśmy się w pociąg do Santa Fe, na który był napad. Dziki Bil chciał nas obrabować, a na końcu (kiedy nie udało mu się zdobyć łupu) zrobił nam zimny prysznic, a że pociąg nie miał szyb, to trochę nas zmoczył.
 

 
Po pełnej napięcia przejażdżce była kiełbasa z ogniska. Pychota, wszyscy głodni wszystko zjedli, na deser ciasteczka i soczki od sponsorów słodziły nam czas.

 
 
Frajdy ciąg dalszy zapewniła wszystkim dzieciom zjeżdżalnia do siana, konkurs przeciągania liny (dziewczyny górą!) oraz strzelanie z łuku. Na koniec odbyła się dyskoteka w prawdziwym Saloonie oraz zwiedzanie indiańskiej wioski.
 

 
Choć było wesoło i bardzo miło do domu musieliśmy wracać. Kto wie, może jeszcze kiedyś przyjedziemy do Rancza w Dolinie w Badowie Górnym koło Mszczonowa.
 
Wyjazd został sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i ozwiązywania Problemów Alkoholowych w  wycieczce wzięło udział 27 dzieci.
 
Magdalena Kwiatkowska

Więcej...

nabór na stanowisko aspirant pracy socjalnej/pracownik socjalny 1/2 etatu na 5 miesięcy w ramch projektu EFS

KO.210.1.2011
Etat współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektu ,,Aktywnie do rozwoju”.
Umowa na czas określony od sierpnia 2011 r. do grudnia 2011 r.
 
1. Wymagania niezbędne:
·       obywatelstwo polskie,
·       dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny
·       studia wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności
      przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków; pedagogika,
      politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, pedagogika specjalna lub student  
      kierunku praca socjalna ( po I roku studiów),
·       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
·       znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz ustawy  o pomocy społecznej,
·       własna praca wolontarystyczna potwierdzona zaświadczeniem,
·       umiejętność tworzenia programów i projektów,
·       umiejętność komunikacji i pracy w zespole,
·       umiejętność dobrej organizacji pracy ,
·       udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi i  młodzieżą,
 
2. Wymagania dodatkowe:
·       znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (MS Office) oraz urządzeń biurowych ,
·       doświadczenie w organizowaniu imprez i wydarzeń o charakterze rekreacyjnym
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·       organizacja i prowadzenie Klubu Wolontariatu,
·       prowadzenie dokumentacji dotyczącej wolontariatu,
·       współpraca z instytucjami i organizacjami korzystającymi z pomocy wolontariuszy,
·       przygotowanie i organizowanie spotkań dla wolontariuszy oraz organizowanie Gminnego Dnia Wolontariatu,
·       przygotowanie i wdrażanie projektów wolontarystycznych,
·       przygotowanie osób chętnych do pracy wolontarystycznej,
·       prowadzenie bazy danych osób chętnych do pracy wolontarystycznej oraz potrzebujących wsparcia wolontariuszy,
·       świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej dla wolontariuszy i ich rodzin,
·       świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej klientom ośrodka,
·       przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
·       współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu programów z zakresu pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia realizowanych przez GOPS,
 
4. Wymagane dokumenty:
1)       list motywacyjny
2)       życiorys – curriculum vitae,
3)       dokumenty potwierdzające poprzednie zatrudnienia (świadectwa pracy),
4)       dokumenty potwierdzające wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom kończenia studiów wyższych) w przypadku studentów zaświadczenie z uczelni,
5)       dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
6)       zaświadczenie o wykonywaniu pracy wolontarystycznej,
7)       oryginał kwestionariusza osobowego.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Nowa Wieś ul. Głowna 52 A w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny KO.210.1.2011  w terminie do dnia 04-07-2011 roku (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.michalowice.pl) na stronie internetowej GOPS www.gops.michalowice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS w Nowej Wsi ul.Główna 52A . Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
 

Więcej...

Czerwiec Aktywnych Społeczności "Ogródek twórczości"

    
                
  Dni Gminy Michałowice po raz kolejny stały się doskonałą okazją  do promocji lokalnych inicjatyw i zasobów, tym bardziej, że w miesiącu czerwcu odbywa się ogólnopolska akcja pod nazwą „Czerwiec aktywności lokalnej”. Inicjatywie tej przyświeca hasło „Zróbmy coś dla siebie i dla naszych społeczności”.
    
Z tej okazji podczas Dni Gminy Michałowice, Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie społeczności lokalnej pod nazwą „Ogródek twórczości”. Celem przedsięwzięcia było: zachęcenie uczestników do nabywania nowych umiejętności i przełamywanie własnych oporów, promowanie twórczych form spędzania czasu, oraz zaprezentowanie społeczności lokalnej inicjatyw społecznych dostępnych na terenie Gminy Michałowice a organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.


     W ramach spotkania zaproponowano uczestnikom udział w warsztatach twórczych skierowanych zarówno do dzieci jak i dorosłych prowadzonych przez pracowników Ośrodka i wolontariuszy. Uczestnicy mogli nauczyć się wyrobu biżuterii, tworzyć w technice „dekupaż”, zaplatać „fiefuny”.Największym zainteresowaniam cieszyły się warsztaty tworzenia bizuterii oraz zaplatanie filofunów.

      Najmłodszym uczestnikom zaproponowano warsztaty plastyczne takie jak: wyklejanie motyli i biedronek, tworzenie „złotych rybek” z jednogroszówek oraz naukę orgiami.
Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem społeczności biorącej udział w festynie z okazji Dni Michałowic.
 
    

    W trakcie spotkania uczestnicy mieli również możliwość wypowiedzieć się o pracy Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminie Michałowice w anonimowej ankiecie. 

     Wspólnej twórczej pracy towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera. Dzięki wsparciu jakie Ośrodek otrzymał od sklepów i firm - nie tylko z terenu Gminy Michałowice- możliwe było zorganizowanie poczęstunku dla uczestników warsztatów i nie tylko.
     Zorganizowanie tego spotkania oraz miła atmosfera w jego trakcie nie byłoby możliwa bez zaangażowania 15 wolontariuszy, za co bardzo im dziękujemy.

 


 
Marek Adamiak
 
 
 

Więcej...