Informacja o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2011/2012

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 listopada 2011 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy.

Osoby, które już pobierają świadczenia rodzinne oraz te, które będą ubiegać się o świadczenia po raz pierwszy zobowiązane są złożyć wnioski wraz z wymaganymi dokumentami.
Prawidłowo wypełnione dokumenty przyjmowane są od  01 września 2011 roku.
Druki wniosków wraz z wykazem wymaganych dokumentów dostępne są w siedzibie GOPS w Nowej Wsi przy ulicy Głównej 52a (w budynku przedszkola) oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.gops.michalowice.pl

Jednocześnie informujemy, że:
 • osoby, które złożą wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30-go września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad otrzymają do dnia 30-go listopada.
 • osoby, które złożą wniosek od dnia 01-go października do dnia 30-go listopada, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad otrzymają do dnia 31 grudnia.

Więcej...

Informacja o zmianach od dnia 01 stycznia 2012 roku zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem się dziecka

GOPS Gminy Michałowice przypomina, że od dnia 01 stycznia 2012 roku, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
 
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie od dnia 01 stycznia 2012 roku rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).
 
Podstawa prawna:
 -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),
 
 

Więcej...

Informacja o wynikach naboru na "Asystenta rodziny"

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „Asystenta rodziny” została wybrana Pani Patrycja Zalewska-Mandes zamieszkała w Grodzisku Mazowieckim. Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz uzyskała pozytywną ocenę w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej...

Nabór na stanowisko "ASYSTENT RODZINY"

W  związku z realizacją projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju wspłfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice poszukuje kandydata
do realizacji przewidzianych w projekcie działań na stanowisko


ASYSTENTA RODZINY

I. Wymagania:
1. Niezbędne:

 1.  posiada obywatelstwo polskie
 2.  niekaralność
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 4.  posiada wykształcenie wyższe  na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna
 5. posiada co najmniej 10 letni staż pracy
 6. nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona
 7. udokumentowane doświadczenie w pracy z rodzinami i osobami wykluczonymi społecznie
 8. posiada takie cechy jak:
 • operatywność
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

2. Dodatkowe

 1. znajomość ustawy o pomocy społecznej
 2. znajomość ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego
 3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny
 4. doświadczenie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego
II. Zakres obowiązków
 1.  Wspieranie dwóch rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w ramach:
 • Projektu Wspłfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL w zakresie:
 • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka)
 • dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja) 
 • gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków. Oszczędne gospodarowanie mediami)
 • wspieranie w wykonywaniu prac domowych oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie itd
 • pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np.: związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia)
 •  dbałość o edukację i rozwuj dzieci
 1.  Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację w zakresie obowiązujących norm wspłżycia społecznego
 2. Prowadzenie dokumentacji (plan pracy z rodziną, karta czasu pracy )
 3. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań
 4. Monitorowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, budowanie postawy aktywnej klienta
III. Wymaganie dokumenty:

1) CV
2) list motywacyjny
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
4) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy
5) oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
6) oświadczenie kandydata wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29. Sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz U z 2001 r Nr 101 poz 926 ze zm)
IV. Warunki zatrudnienia
Umowa- zlecenie obejmująca 40 godzin zegarowych tj. około 8 godz. miesięcznie
Okres zatrudnienia – od sierpnia do grudnia 2011 r
Praca w dniach – od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00- 19.00 zgodnie z ustalonym grafikiem wynikającym z potrzeb rodziny

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert zawierających wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi ul. Główna 52 a, 05-806 Komorów w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do dnia 26 lipca 2011 do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Jednocześnie Ośrodek zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej...

Zostań Wolontariuszem


    Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej wsi poszukuje wolontariuszy chętnych nieść pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym, często samotnym, którzy potrzebują przede wszystkim towarzystwa oraz zwyczajnej, przyjacielskiej rozmowy.
    Zachęcamy wszystkich do współpracy. Chętnych prosimy o kontakt z Magdaleną Kwiatkowską – pracownikiem socjalnym GOPS - pod nr tel. 601 555 672 lub (22) 758 27 93.

Więcej...