Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W dniu 04 października 2011 roku zostało przyjęte rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł. miesięcznie.
Pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 roku.
Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do w/w organów wniosek o przyznanie pomocy ( nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna).
Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 roku.
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień będzie przyznane po 31 października 2011 roku, wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływne wskazanych terminów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcej...

wolontariat WCZORAJ - DZIŚ - JUTRO

W Polsce istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, tradycja pomagania sobie wzajemnie. Osoby działające na tym polu określane były kiedyś mianem społeczników i altruistów. Wolontariat w Polsce, we współczesnym tego słowa rozumieniu funkcjonuje od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Impulsem jego rozwoju stało się powstanie Centrum Wolontariatu w Warszawie, które jest pośrednikiem między wolontariuszami a instytucjami i osobami prywatnymi, które tego wsparcia potrzebują. Współczesna idea wolontariatu rozumiana jako bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie, ma obecnie szeroki wymiar społeczny, różne postaci oraz formy, rozpościera się na coraz większe obszary życia angażując wciąż nowe osoby i instytucje. Na terenie naszej gminy również szerzymy idee nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wolontariatu. W związku z tym zaczęliśmy realizować program „Ośrodek Pomocy Społecznej jako Gminne Centrum Wolontariatu” którego celem jest pobudzenie aktywności obywatelskiej, wzrost aktywności osób i instytucji na rzecz społeczności lokalnej, szerzenie idei wolontariatu a także znalezienie obszarów w których możemy pomóc oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom naszej społeczności. Wolontariat stały realizujemy w ośrodku poprzez projekt „Łączmy pokolenia”, czyli wolontariat na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz projekt „Pogotowie lekcyjne” który jest wolontariatem na rzecz dzieci i młodzieży. Wolontariat akcyjny to kolejna forma przeznaczona dla osób chcących włączyć się aktywnie w życie gminy, bierzemy udział w akcjach takich jak „Podziel się z sąsiadem”, „Mikołajkowa Niespodzianka”, „Nakrętka”, „Dzień Dziecka”.  Miejscem skupiającym wolontariuszy z terenu Gminy Michałowice jest Klub Wolontariusza działający przy tutejszym GOPSie. W ramach działalności Klubu, odbywają się spotkania, wyjścia, warsztaty i spotkania mające na celu pogłębić wiedzę i umiejętności wolontariuszy, wymienić się doświadczeniami, zintegrować i wspólnie spędzić czas z innymi osobami które chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Kolejnym miejscem w których możemy znaleźć wolontariuszy są Szkolne Kluby Wolontariusza, zrzeszające młodzież, chcącą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Kto może zostać wolontariuszem? Każdy! Bez względu na wiek, płeć, zamożność i poziom wykształcenia. Wystarczy tylko chęć zaangażowania się i odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Wolontariat to nie tylko dawanie i pomaganie to również branie. Nieodzownym elementem jakie dostaje się jako wolontariusz, jest satysfakcja z wykonywanej pracy, uśmiech dziecka któremu pomagamy jak i uśmiech starszego, często samotnego człowieka. Praca wolontarystyczna daje możliwość pozyskania nowych umiejętności, organizacyjnych czy interpersonalnych, a także wykorzystania i kształtowania swoich mocnych stron.
Chcesz zostać wolontariuszem?
Dołącz do 5 milionów wolontariuszy działających na terenie naszego kraju!
Wystarczy zgłosić się do koordynatorów wolontariatu
Pani Magdaleny Kwiatkowskiej lub Pani Marty Nowak
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi,
 przy ulicy Głównej 52a w poniedziałki w godz. 9.00- 17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00- 16.00,
telefonicznie pod numerem 758- 27- 93,
bądź drogą elektroniczną wolontariat@michalowice.pl
koordynator wolontariatu Marta Nowak

 
                 

 

Więcej...

Relacja ze spotkania "Wszystko o funduszu sołeckim"

W dniu 30.08.2011 r. odbyło się spotkanie z Sołtysami i Radami Sołeckimi, Przewodniczącymi i Członkami Zarządu Osiedli Gminy Michałowice w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Tematem spotkania był fundusz sołecki, a hasłem przewodnim "Wszystko o funduszu sołeckim". Celem spotkania było dokładne zapoznanie się z ustawą dot. funduszu sołeckiego oraz omówienie zasad i praktycznych aspektów możliwości korzystania z niego, zgodnym z ustawą. Druga część spotkania została poświęcona na dyskusje i wymianę doświadczeń związanych z wprowadzaniem i szerzeniem lokalnych inicjatyw społecznych. Mogliśmy m.in dowiedzieć się jak wygląda gospodarowanie funduszem sołeckim w innych gminach na terenie kraju. Spotkanie poprowadził Pan Karol Mojkowski ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich- przedstawiciel niezależnej organizacji pozarządowej która zajmuje się wspieraniem osób i instytucji które wprowadzają fundusz sołecki. 


Więcej...

Rozpoczęły się warsztaty projektu EFS POKL "Aktywnie do rozwoju"

W sierpniu rozpoczęły się warsztaty kierowane dla klientów GOPS oraz mieszkańców Gminy Michałowice realizowane w ramach projektu systemowego „Aktywnie do rozwoju” współfinansowanego ze środków EFS POKL - Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”
 
W dniach 23-24 sierpnia odbył się pierwszy warsztat „umiejętności interpersonalnych”, w którym uczestniczyło 12 osób. Kolejne warsztaty grupowe odbędą się w poniższych terminach:
- warsztat umiejętności psychospołecznych 14-15 września
- warsztaty jak radzić sobie ze stresem 27-28 września
- warsztat zasadnego gospodarowania budżetem domowym 4-5 październik
- warsztat umiejętności wychowawczych 11-12 października
- warsztat skierowany na poprawę motywacji i własnego wizerunku w pracy 13-14 październik (warsztat wyjazdowy do Hotelu Afrodyta w Radziejowicach)
- warsztat przygotowujący do powrotu na rynek pracy 8-9 listopada
- warsztat dla wolontariuszy 15 listopada
 
W najbliższym czasie dla uczestników projektu zostaną również zorganizowane:
- wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
- wyjazd integracyjny dla osób, które uczestniczą w warsztatowych
- warsztat tworzenia biżuterii dla mieszkańców społeczności lokalnej (Świetlice Wiejskie w Opaczy Kolonii, Pęcicach, Nowej Wsi)
-  spotkanie obywatelskie dla mieszkańców gminy
 
Odbywa się również terapia psychologiczna, indywidualne poradnictwo psychologiczne. Rozpoczął pracę Asystent rodziny, który wspomaga swoimi działaniami dwie rodziny znajdujące się pod opieką tutejszego Ośrodka.
 
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów za udział w Projekcie.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie Aktywności Lokalnej, jako otoczenie lub udziałem w warsztatach tworzenia biżuterii zapraszamy do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi do Koordynatora -  Ewy Zalewskiej.
 
Zapisy i szczegółowe informacje również pod numerem telefonu 22- 758 27 93, kom. 533 012 565
 
Koordynator Projektu
 Ewa Zalewska


   

 

Więcej...

Apel o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku gazu w Pruszkowie

W imieniu osób poszkodowanych w piątkowym wybuchu gazu w Pruszkowie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Można przekazywać zarówno środki pieniężne jak i dary rzeczowe.
Pieniądze można wpłacać na specjalnie utworzone konto. Konto zostało uruchomione przez Stowarzyszenie 5plus w ścisłym porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 
Nr konta:
 
Stowarzyszenie 5plus
ul Wokulskiego 13/29
05-800 Pruszków
 
64 2490 0005 0000 4600 3356 3505

Środki zgromadzone na tym koncie w 100% zostaną przekazane potrzebującym.
 
 
Jednocześnie w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwracamy się z prośbą o przekazywanie darów rzeczowych na rzecz poszkodowanych. Bardzo prosimy, aby były to rzeczy nowe.
Koordynacją zbiórki darów rzeczowych zajmuje się Pani Grażyna Zielińska (rzeczy małe) oraz Pani Paulina Przybylska (rzeczy duże) z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie tel. 22 728 11 81.
 
 
Z poważaniem

Społeczne Stowarzyszenie ”Forum Pruszków”
 
 
--
Społeczne Stowarzyszenie "Forum Pruszków"
www.forumpruszkow.pl
tel. 792 584 831
e-mail: forumpruszkow@gmail.com

Więcej...