Naglowek aktualnści

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
K 1110 – 1/2008
LISTA KANDYDATÓW
UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE PROWADZONYM
PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

NA STANOWISKO

Pracownik socjalny

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeni


 LP  Imię i nazwisko  Miejsce zamieszkania
   Agnieszka Kazierska  Michałowice
   Marek Adamiak  Żyrardów
   Beata Dudzik  Pruszków
   Marta Bodnar  Olsztyn


21.04.2008 Edyta Żaczkiewicz
 (data, podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Więcej...

Las Rangers 2008

Mimo bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, wiatr, zimno) w dniu 19.04.2008roku akcja LAS RANGERS 2008 – rodzinne sprzątanie Granicy pod hasłem „Czysta droga do szkoły” przebiegała sprawnie. Z okolic granickich ulic, dróg, ścieżek i terenów niezabudowanych, około 40-stu Strażników Lasu zebrało przerażające ilości śmieci. Torby foliowe, plastikowe butelki, szkła, stare opony, zużyte materiały budowlane, zniszczone meble, stare części AGD to tylko niektóre trofea akcji, w którą włączyli się również pracownicy GOPS. Trudno uwierzyć, że taki krajobraz jest wyłącznie dziełem człowieka. Pozostaje nam tylko żywić nadzieję, że takie akcje uwrażliwią nas na piękno przyrody i będą kiedyś zbędne.

Ze względu na niepogodę zawody rowerowe i ognisko, które miało być uwieńczeniem dla wszystkich uczestników akcji zostało przeniesione na 10.05.2008r. na godzinę 14.00.

Więcej...

Zawody rowerowe i ognisko Rangerskie

Ze względu na prognozowane bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, zimno, wiatr) ZAWODY ROWEROWE i OGNISKO RANGERSKIE przenosimy na 10 maja 2008. Zawody rozpoczną się o godz. 14.00 – a ognisko z rozdaniem nagród bezpośrednio po zakończeniu wszystkich przejazdów w zawodach. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

Więcej...

Aktywnie do rozwoju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wniosek złożony będzie w odpowiedzi na konkurs w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizacja planowana jest w okresie kwiecień- grudzień 2008. W ramach projektu będą stosowane instrumenty aktywnej integracji Celem ogólnym projektu "Aktywnie do rozwoju" jest wsparcie bezrobotnych klientów pomocy społecznej oraz ich otoczenia w przezwyciężaniu indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy i funkcjonowaniu w życiu społecznym. W ramach projektu będą realizowane kontrakty socjalne, program aktywności lokalnej "Silna rodzina" zostanie również zatrudniony pracownik socjalny.

Więcej...

ogłoszenie o naborze na pracownika socjalnego

K 1110-1/2008
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MICHAŁOWICE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 
Pracownik socjalny
1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • dyplom ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny, ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków; pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, pedagogika specjalna lub studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 • staż pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy (praktyka ) w instytucjach pomocy społecznej,
 • prawo jazdy kategorii B.
   
2. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych (MS.Office) oraz urządzeń biurowych
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz zagadnień samorządu terytorialnego
 • umiejętność tworzenia projektów i programów z zakresu pomocy społecznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność skutecznej komunikacji,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
   
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o pomoc,
 • rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie na tej podstawie o pomoc,
 • sporządzanie indywidualnych planów pomocy przy zastosowaniu kontraktu socjalnego,
 • upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji oraz świadczenie pracy socjalnej,
 • współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej,
 • współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu programów z zakresu pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia realizowanych przez GOPS Michałowice,
 • tworzenie i realizacja projektów socjalnych,
 • świadczenie środowiskowej pracy socjalnej na rzecz społeczności lokalnej.
   
4. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • życiorys – curriculum vitae,
 • dokumenty potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia ( świadectwa pracy),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych ) ,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń,
 • oryginał kwestionariusza osobowego.
   
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Nowa Wieś ul. Głowna 52 A w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny w terminie do dnia 18.04.2008 roku (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.michalowice.pl, na stronie internetowej GOPS www.gops.michalowice.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ośrodka w Nowej Wsi ul. Główna 52a Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
  

Więcej...