Projekt systemowy 2010

Od 1 stycznia rozpoczynamy nabór do projektu "Aktywnie do rozwoju"  w roku 2010. W projekcie mogą wziąć udział osoby: bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione, które są  w wieku aktywności zawodowej (15 -64 lata) i korzystają z pomocy społecznej. Możliwy jest udział również osób, które nie spełniają w/w warunków a są osobami z najbliższego otoczenia osoby, która zakwalifikuje się do projektu.
W ramach projektu możliwe będzie: skorzystanie z usług doradcy zawodowego, sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupelnieneim wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, udział w zajęciach w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym - kursy zawodowe, udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, skorzystanie z  indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz udział w Klubie wolontariusza.
Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem kontraktu socjalnego oraz Programu Aktywności Lokalnej dla osób w wieku 15 -25.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Pani Ewy Zalewskiej koordynatora projektu oraz Pana Marka Adamiaka -pracownika socjalnego w projekcie.

Więcej...

24 grudnia - wigilia

Informujemy, że w dniu 24 grudnia GOPS będzie NIECZYNNY.

Więcej...

Mikołajkowa niespodzianka

W sobotę 05.12.2009 r. na sali sportowej w Ośrodku Rehabilitacyjnym Olimpijczyków w Michałowicach odbyła się kolejna zabawa mikołajkowa dla dzieci z rodzin objętych pomocą ośrodka oraz dzieci niepełnosprawnych. Jak co roku chętnych do zabawy nie brakowało.  Na spotkanie z Mikołajem przyszło 114 dzieci. Niezabrakło również Wójta Gminy Pana Krzysztofa Grabki, który pzybył wraz z małżonką. Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mieli zapewnioną masę atrakcji, najróżniejsze turnieje, kącik plastyczny, malowanie twarzy, gry i zabawy, mikołajkowe prezenty oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców wychowanków Pani Aliny Pachura ze szkoły w Michałowicach. Po raz pierwszy zorganizowano nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla rodziców.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy nieocenionym wsparciu partnerów z "Ogniwa" tj. Stowarzyszenie K40, które przygotowało prezenty  oraz Urzędu Gminy jak również dzieki wsparciu Ośrodka Rehabilitacji Olimpijczyków, który nieodpłatnie udzielił swych pomieszczeń, Szkół w Nowej Wsi oraz Komorowa i Michałowic, firma Martom. Pomocy nie odmówił Pan Radny terenu Nowa Wieś Grzegorz Jastrzębski, Pani Anna Matejuk, Pani Alina Pachura, Pan Darek Michalak oraz Pani Katarzyna Molasy- Dołęgowska. Wszyskim SErdecznie dziękujemy.

>>>Zdjęcia z imprezy w galerii <<<Więcej...

Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2009" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejscowości. 
Termin składania wniosków upływa 10 października 2009 r.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.rownacszanse.pl

POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY
ul. Kredytowa 6/20, 02-062 Warszawa - tel/fax 22 826 10 16
e-mail: pcyf@pcyf.org.pl; www.pcyf.org.pl

Więcej...

INFORMACJA DOT. ŚW.RODZINNYCH I BECIKOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że zgodnie z art. 9 ust.6 oraz z art.15b ust.5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr. 139, poz. 992 ze zm.) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, poświadczone zaświadczeniem lekarskim. – wchodzi w życie od 01 listopada 2009 roku.

Więcej...